http://www.dngsa.gr/Upload/image/01.png

http://www.dngsa.gr/Upload/image/02.png

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018Εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν εμφανίζεται σωστά, πατήστε
εδώ για προβολή ιστοσελίδας

http://www.dngsa.gr/Upload/image/news/dng_logo.jpg


 


Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ», στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.  Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜμΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας (ξενοδοχεία – καταλύματα – τουριστικά γραφεία – οδικές μεταφορές - ενοικιαζόμενα) και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός Υπαίθρου). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 25.000 έως 400.000 Ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (45% βασικό ποσοστό συν 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ). Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής υπάρχει υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 60% αποδεδειγμένα, είτε με ίδιους πόρους του επενδυτή, είτε/και με τραπεζικό δανεισμό. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων ανέρχεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 18.12.2017 μέχρι 28.03.2018. Περισσότερα

 


Επιχειρούμε Έξω

bannerexo2Ξεκίνησε στις 18.01.2018 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων (και έως εξάντλησης του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των προϊόντων τους, μέσω συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές ΜΜΕ οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και παρουσίασαν κερδοφορία και εξαγωγική δραστηριότητα το έτος 2016, άνω του 2%. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέρχεται έως 100.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα

 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16


ANAPTYXIAKOS Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής για το καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας, που θα διαρκέσει έως τις 15.02.2018, ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η ενεργοποίηση της δεύτερης περιόδου υποβολών των καθεστώτων ενίσχυσης του Ν.4399/16 «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρώτη περίοδο. Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, και θα αφορά νεοϊδρυόμενες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ξεκινά από τα 50.000 ευρώ ανάλογα με τη μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης, στις πολύ μικρές 100.000 Ευρώ, στις μικρές 150.000 Ευρώ, μεσαίες και clusters στις 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ. Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα πρώτα 70 αποτελέσματα του Α’ κύκλου για την Γενική Επιχειρηματικότητα στο Υπουργείο και αναμένονται τα υπόλοιπα αποτελέσματα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.  Περισσότερα

Μέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης


metro 4_1  Το Υ.Π.Α.Α.Τ, έθεσε σε εφαρμογή τον Μέτρο 4.1, το οποίο θα αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό χώρο, ώστε να εντάξουν επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 5 διαφορετικές κατηγορίες και κυμαίνονται από 40% ως και 85% για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τοποθεσίες. Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ και να φτάνει συνολικά ως 1.000.000€, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από 21.12.2017 έως 02.04.2018. Περισσότερα

 


 

Μέτρο 4.2, Δράση 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

ΣΤ ΓΕΩΡ ΕΠΙΧ 8 Παρατάθηκε η κατάθεση φακέλων τεκμηρίωσης προς τους αρμόδιους φορείς έως τις 05/02/2018, για τη δράση 4.2.1. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υλοποιηθούν στα νησιά Αιγαίου, στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ των 600.000 Ευρώ και των 5 εκ. Ευρώ. Περισσότερα

 


Μέτρο 4.2, Δράση 4.2.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό»


ΣΤ ΓΕΩΡ ΕΠΙΧ 14  Παρατάθηκε η κατάθεση φακέλων τεκμηρίωσης προς τους αρμόδιους φορείς έως τις 05/02/2018, για τη Δράση 4.2.2. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων , την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% - 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την τοποθεσία της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ των 600.000 Ευρώ και των 3 εκ. Ευρώ. Περισσότερα

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

 

 Ανακοινώθηκε ο κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων, καθώς και η βαθμολογική κατάταξη και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για όλα τα επιχειρηματικά σχέδια στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος. Ήδη έχει ανακοινωθεί και δεύτερη αύξηση του προϋπολογισμού με σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να εντάσσεται στη δράση. Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Αναμένεται και η προκήρυξη του Β’ κύκλου του προγράμματος. Περισσότερα

 


 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη για όλα τα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ήταν απαραίτητο να προσκομίσουν φυσικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης μέχρι τις 06 Οκτωβρίου 2017,  προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των προτάσεων και να εκδοθούν και οι οριστικές αποφάσεις ένταξης. Περισσότερα

 


Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

 

ΕΝΙΣΧ ΠΤΥΧ 6Ολοκληρώθηκε στις 13/12/2017 η τρίτη περίοδος υποβολών για τον Β’ κύκλο του  προγράμματος «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων, μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 5.000 έως 25.000 Ευρώ, ενώ για συνεργατικό σχήμα δυο δικαιούχων ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ και μεταξύ τριών και άνω δικαιούχων, έως 50.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης. Άμεσα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση, ενώ αναμένεται και προκήρυξη Γ’ κύκλου.  Περισσότερα

 


Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 & 3908/11

Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011, μέχρι τις 31.12.2018 για το σύνολο των υπαχθέντων σχεδίων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους.

Επίσης, όσον αφορά στην καταβολή των δόσεων της ενίσχυσης, με νέα ρύθμιση για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους Ν.3299/04 και Ν. 3908/11, αποφασίστηκε η συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία έχει εκδοθεί ή εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους. Η συγχώνευση των δόσεων αφορά στα επενδυτικά σχέδια των φορέων ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης, καθώς και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων, στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών προβλεπόμενων δόσεων, με την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.Περισσότερα

 


Κατάταξη κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εκδώσει αποφάσεις, σχετικές με την κατάταξη των κύριων τουριστικών καταλυμάτων, όπου τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προγενέστερο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31/12/2018. Προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να εφοδιαστούν έγκαιρα τα νέα πιστοποιητικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ. Περισσότερα

 


Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ


ΕΡΕΥΝΩΟλοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα «Ερευνώ -  Δημιουργώ – Καινοτομώ», ενώ σύντομα αναμένεται να ανοίξει η δυνατότητα ενστάσεων . Σκοπός είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης ανέρχεται σε 280 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Περισσότερα

 


Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων


Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έθεσε σε εφαρμογή τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων». Σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και ειδικότερα όσες έχουν οφειλές σε τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016, τραπεζικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 01/07/2016, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και επιχειρήσεις που έχουν σφραγισμένες επιταγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (προμηθευτές). Περισσότερα

 


Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020


  Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένονται να δημοσιευθούν, τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν τους πιο ευρείς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα μας, τον τουρισμό, την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα franchise.

 

        I.            Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

Με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» αναμένεται να ωφεληθούν 40.000 κατοικίες. Σκοπός είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία θα είναι 25.000 € ενώ δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Περισσότερα

 

      II.            «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β’ Κύκλος

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Β’ κύκλος του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 140 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στον νέο κύκλο θα υπάρχει διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους. Συγκεκριμένα, για όσα επενδυτικά σχέδια ο προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως και 70.000 ευρώ, τα κριτήρια θα είναι λιγότερα σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια από 71.000 ευρώ έως και 350.000 ευρώ, που θα είναι το ανώτατο όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει και στο 60% εάν η επιχείρηση είναι εξαγωγική. Το γενικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 45%.

 

    III.            Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αύξηση του προϋπολογισμού και των ωφελούμενων ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων ένταξης καθώς και η προκήρυξη του Β’ κύκλου. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 Ευρώ έως 60.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης. Περισσότερα

 

    IV.            Αναβάθμιση υφιστάμενων MME υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Η δράση θα αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) σε παρεμβάσεις ΤΠΕ, για εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ € (δημόσια δαπάνη), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €, με επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού). Περισσότερα

 

      V.            Αναβάθμιση εταιρειών franchising:

Αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, με προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 25 εκατ. € και επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού).Περισσότερα

 


Αναμενόμενα προγράμματα ΠΑΑ 2014 – 2020


 Leader & Leader Αλιείας:

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανοίξουν οι προσκλήσεις για τα τοπικά προγράμματα Leader & Leader Αλιείας, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 60%, ανάλογα με την περιοχή και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά με σχετικά χαμηλούς προϋπολογισμούς και για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 


Ευρωπαϊκά προγράμματα


 Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και αναμονής των πρώτων προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, Horizon 2020 που αφορά στους τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας, ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, υγείας, περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας, καθώς και των προγραμμάτων Creative Europe για την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και των Media, LIFE που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για περιβαλλοντικές πολιτικές και επενδύσεις πάνω στην περιβαλλοντική αειφορία και ανάπτυξη. Τέλος, τα διασυνοριακά προγράμματα INTEREG IVC, όπου θα ενισχυθούν συνεργασίες της Ελλάδας με γειτνιάζουσες χώρες, όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία και ΠΓΔΜ, είναι κλειστά πλην του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία.

 


Καλέστε καθημερινά από 9:00 έως 18:00

http://www.dngsa.gr/Upload/image/news/dng_logo_sm.jpg

Λ.Γαλατσίου 32 & Ψυχάρη 3, Αθήνα 111 41
Τηλ: 210 22 32 300
  Fax: 210 22 32 320
email: info@dngsa.gr   url: http://www.dngsa.gr
 


 

Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001). Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών e-mail, παρακαλούμε στείλτε κενό μήνυμα στο unsubscribe@dngsa.gr. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση που μπορεί να σας προκαλέσαμε.