Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ


Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώΗ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις, πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα - Εξωστρέφεια» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ.


Στόχος

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας

 

Είδος Ενίσχυσης

Τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.


Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και,
De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).


Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ)

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.


Δικαιούχοι

1. Μεμονωμένες Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλέισει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε έναν τουλάχιστον απο τους επιλέξιμους αυτούς κλάδους πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

2. Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλεξιμους τομείς του Εμπορίου, έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και προτίθενται να συνεργαστούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, τουλάχιστον με δυο επιχειρήσεις της παραπάνω κατηγορίας (1).

3. Υφιστάμενες Μεγάλες Επιχειρήσεις που προτίθενται να συνεργαστούν με δύο τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας (1), έχουν κλέισει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους επιλέξιμους κλάδους Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών ή έχουν κλέισει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους επιλέξιμους κλάδους Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών και υποβάλουν διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο, αλλά με μικρότερο ποσοστό επιδότησης.

4. Ομάδες (τουλάχιστον τριών) υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (1) ανωτέρω που προτίθενται να συνεργαστούν μεταξύ τους.


Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων

Επιλέξιμα είναι τα Επενδυτικά Σχέδια , τα οποία αποσκοπούν :

Α. Στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, τα οποία δύναται να συμπεριλάβουν και περιορισμένης έκτασης μεταποιητικές ενέργειες του τελικού σταδίου παραγωγής, είτε

Β. Αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της επιχείρησης σε συδυασμό με ενέργειες όπως η:

Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής εργολαβίας

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων/ προϊόντων / υπηρεσιών.

Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχέιρησης.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή/και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτύπων και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη) στην παραγωγική διαδιακασία.


Προϋπολογισμός & Ποσοστό Επιδότησης Επενδυτικών Σχεδίων


Ο Προϋπολογισμός και το Ποσοστό Επιδότησης εξαρτάται απο το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου ήτοι,

Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Α ανωτέρω μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 35.000€ έως 100.000€ και επιδοτούνται με ποσοστό 50% για όλη την επικράτεια.

Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Β ανωτέρω μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 50.000€ έως 650.000€ και επιδοτούνται με ποσοστό 50% για όλη την επικράτεια, όσον αφορά τις δαπάνες που υπάγονται στον Κανονισμό De Minimis και ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ).


     Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ


     Επιστροφή στα Επιδοτούμενα Προγράμματα