ICT4Growth


Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
Bασικός σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 
Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι  το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.  Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
 
Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:

    Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
    Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
    Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
    Υγεία και Πρόνοια
    Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
    Μεταφορές
    Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:

    Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)

    Cloud Computing

    Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, reduce of energy consumption)

  Unified Communications (Mobile platforms, Integration of corporate and social media streams, Organizational issues)

    Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)

    Grid Technology

    Web 2.0

    Internet of Things

    Open platforms & Open Source software and applications

    Social Networks and business

    Media / digital marketing

    Mobile services – smart devices and applications evolution

    Location based services / GIS


Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.


Κάθε πρόταση θα πρέπει να δηλώνει χωροθέτηση της επένδυσης αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια. Η αντιστοίχιση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές Περιφέρειες είναι αναγκαία, τόσο για τον καθορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης, όσο και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η δηλούμενη Περιφέρεια μπορεί να είναι ενδεικτικά αυτή της Έδρας ή του Υποκαταστήματος ή μίας νέας εγκατάστασης της υποβάλλουσας την πρόταση επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η χωροθέτηση να σχετίζονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.


Τομείς ενδιαφέροντος


Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου , Πολιτισμός , Υγεία – Πρόνοια , Δημόσια Διοίκηση , Γενικού ενδιαφέροντος , Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση , Αλιεία , Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία , Ενέργεια , Περιβάλλον , Μεταφορές , Εκπαίδευση – Κατάρτιση , Απασχόληση – Εργασία , Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες , Αστική Ανάπτυξη , Ισότητα των φύλων


Σε ποιους απευθύνεται


Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.


Όροι και προϋποθέσεις


Ο φάκελος αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:

1. Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής, όπως αυτή θα εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των προτάσεων, υπογεγραμμένη από το νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φορέα υποβολής της πρότασης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του φορέα υποβολής της πρότασης, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην επιχείρηση και τα οποία έχουν δηλωθεί στην πρόταση είναι ακριβή και αληθή, στην περίπτωση καταρχήν έγκρισης/ αποδοχής της πρότασης, θα προσκομιστεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνει τα υποβληθέντα / δηλωθέντα στοιχεία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική έγκριση και χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Έγγραφα νομιμοποίησης – εξουσιοδότησης του υπογράφοντος την πρόταση φυσικού προσώπου.

4. Έγγραφα τεκμηρίωσης κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.10 του Οδηγού Δράσης. Ειδικότερα:


Αναφορικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω φορολογηθέντων αποθεματικών, ως τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (σε περίπτωση ΕΠΕ Συνέλευση Εταίρων για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογικά αποθεματικά της εταιρίας. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται ότι η δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών πραγματοποιείται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση.

Ισολογισμός. Στην περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί ο ισολογισμός απαιτείται ισοζύγιο όπου θα εμφανίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό ταφορολογηθέντα αποθεματικά. Τα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά σχηματίζονται από παρακράτηση κερδών που έχουν φορολογηθεί.

Στοιχεία κερδοφορίας της επιχείρησης καθώς και αντίστοιχη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση δημιουργίας φορολογηθέντος αποθεματικού που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.


Αναφορικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ως τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Πρακτικό - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (σε περίπτωση ΕΠΕ Συνέλευση Εταίρων) ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για την πρόθεση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (σε περίπτωση ΕΠΕ Εταιρικό Κεφάλαιο).

Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδια συμμετοχή σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Σχετικές αποφάσεις για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.


Αναφορικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω προγενέστερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου(ή του αρχικού κεφαλαίου για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, ως τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Πρακτικό - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (σε περίπτωση ΕΠΕ Συνέλευση Εταίρων) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (σε περίπτωση ΕΠΕ Εταιρικό Κεφάλαιο) και αντίγραφο του ΦΕΚ  δημοσίευσης του ως άνω πρακτικού ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας νομαρχίας.

Στην περίπτωση όπου το αρχικό πρακτικό-απόφαση δεν αναφέρει συναφή αιτιολογία  πρόσθετη απόφαση όπου θα αναφέρεται ότι συγκεκριμένο τμήμα ή το σύνολο της συγκεκριμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης.

Αντίγραφο του λογαριασμού όψεως της επιχείρησης (extrait) όπου θα φαίνεται η εισφορά των χρημάτων εκ μέρους των μετόχων καθώς και πρόσφατο αντίγραφο (εντός 1 ημερολογιακού μηνός που θα αποδεικνύει ότι το σχετικό ποσό που προορίζεται για την επένδυση δεν έχει αναλωθεί.

Στοιχεία λογιστικής απεικόνισης της αύξησης (π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό, ημερολόγιο ταμείου κλπ.)

Σχετικές αποφάσεις για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.


Αναφορικά με την κάλυψη του υπολοίπου της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός – δημόσια επιχορήγηση– ίδια συμμετοχή μέσω τραπεζικού δανεισμού, ως τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Τεκμηριωμένη πρόθεση χορήγησης επενδυτικού δανείου από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου όπου θα αναφέρονται οι όροι χορήγησης και συγκεκριμένα το ύψος του η διάρκειά του το επιτόκιο η περίοδος χάριτος και οι εξασφαλίσεις για την παροχή του


5. Σύμφωνο Συνεργασίας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ειδικά για την περίπτωση σύμπραξης διαφορετικών φορέων στην ίδια πρόταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 3.3.3 του Οδηγού Δράσης.

6. Συμβολαιογραφική πράξη, ειδικά για την περίπτωση των υπό σύσταση επιχειρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 3.3.2 του Οδηγού Δράσης.


Τι χρηματοδοτείται


Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.7 του Οδηγού Προγράμματος.


Προϋπολογισμός


Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα € 120.000.000 και πιο αναλυτικά:

    ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρική Μακεδονία): 15.000.000€
    ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Δυτική Μακεδονία): 2.000.000€
    ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα): 2.000.000€
    ΠΕΠ Αττικής: 20.000.000€
    ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο): 1.000.000€


Περίοδος υποβολής


έως 14/6/2013 (Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσειων για τον 1ο κύκλο θα ανακοινωθεί σύντομα)

    Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
        1ος κύκλος: έως 8/6/2012
        2ος κύκλος: έως 7/12/2012
        3ος κύκλος: έως 14/6/2013

     Καταληκτικές ημερομηνίες έγκρισης προτάσεων:
        1ου κύκλου: έως 7/9/2012
        2ου κύκλου: έως 8/3/2013
        3ου κύκλου: έως 13/9/2013

    Αρχικά διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη:
        1ου κύκλου: 56.000.000€
        2ου κύκλου: 36.000.000€
        3ου κύκλου: 28.000.000€


Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.


Ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων θα θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής που θα εξάγεται από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον μοναδικό κωδικό της πρότασης και κατάλληλη χρονοσήμανση αναφορικά με την υποβολή της.


Η ηλεκτρονική παραλαβή των προτάσεων ανά κύκλο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την οριζόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και καταληκτική ώρα 16:00. Προτάσεις που υποβάλλονται μετά την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εντάσσονται στον επόμενο κύκλο υποβολής-έγκρισης προτάσεων.


     Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ICT4Growth


     Επιστροφή στα Επιδοτούμενα Προγράμματα