Πρωτοβουλία JEREMIE              


Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω εθνικών και περιφερειακών αρχών τους, να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ίδια κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις. Το σύνολο των παραπάνω ενισχύσεων δίνεται μέσω ενός ταμείου ανακυκλούμενων πιστώσεων «Ταμείο Χαρτοφυλακίου», το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός φορέας διοχέτευσης των πόρων του ταμείου.


Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το εν λόγω ταμείο δεν χορηγεί άμεσες χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις , αλλά μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην κάθε περιοχή, μπορεί να προσφέρει διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα εστιασμένα στις ΜΜΕ. Τα συνήθη προϊόντα είναι:

    1.  Εγγυήσεις, συνεγγυήσεις και αντεγγυήσεις
    2.  Εγγυήσεις για απόκτηση συμμετοχών σε ίδια κεφάλαια
    3.  Μικροδάνεια, τιτλοποιήσεις
    4.  Επιχειρηματικά κεφάλαια
    5.  Συνεπενδύσεις με επιχειρηματικούς αγγέλους
    6.  Επενδύσεις σε φορείς μεταφοράς τεχνολογίας

Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί (συνήθως τοπικές τράπεζες ή το ΤΕΜΠΜΕ) παρέχουν στις ΜΜΕ δάνεια και συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ για να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία JEREMIE, δημιουργούν ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω των πόρων που τους παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Η διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ασκείται είτε από κάποιον εθνικό οργανισμό, είτε κατόπιν διαγωνισμού, σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών.


Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, λειτουργώντας ως τροφοδότης, συνάπτει εταιρικές σχέσεις με τοπικές τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως φορείς χρηματοδότησης ΜΜΕ, σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων ή δανείων, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας, οργανισμούς μικροχρηματοδότησης, τράπεζες και ταμεία εγγυήσεων. Τα κεφάλαια που παρέχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου σε αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης ΜΜΕ.


Έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να διοχετευτούν σημαντικά ποσά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μόνο για να υλοποιήσουν έργα και δράσεις που συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί στη φάση δημιουργίας του ταμείου. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική και θα δώσει προοπτικές σε μεγάλες ομάδες επιχειρήσεων με την αξιοποίησή της.


     Περισσότερα για το JEREMIE στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ


     Επιστροφή στη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων