Επιδοτούμενα Προγράμματα


Αναμενόμενα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων


ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. Ευρώ. Επιλέξιμες θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα, εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), περιβαλλοντικής βιομηχανίας, υγείας, παραγωγής - εξοικονόμησης ενέργειας, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), υλικών – κατασκευών, δημιουργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών πολιτισμού.

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων (πλην τουρισμού) με κλεισμένη μία πλήρη διαχειριστική χρήση, για ποιοτικό εκσυγχρονισμό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ενίσχυση ανέργων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, με ποσοστό επιδότησης 100%.

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα περίοδος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου με ποσοστά που θα φτάνουν έως το 45%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2014 (ΠΑΒΕΤ)

Υποστήριξη ερευνητικών έργων σε επιλεγμένους τομείς, για την προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


Ενεργά Προγράμματα Κρατικών ΕνισχύσεωνΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER

Σε εξέλιξη βρίσκονται αρκετές προσκλήσεις του τοπικού προγράμματος Leader σε διάφορες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Άξονας 4) και προβλέπεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης, επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνιών, κ.α., με επιδότηση έως 60% για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000€.

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση & Εμπορία" Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης παραγωγικών μονάδων μεταποίησης και εγκαταστάσεων εμπορίας του τομέα της αλιείας.

Μέτρο 2.1 "Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια”" Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης παραγωγικών μονάδων μεταποίησης και εγκαταστάσεων εμπορίας του τομέα της αλιείας.

• Διαφοροποίηση προς νέα Είδη και παραγωγή Ειδών με προοπτικές εμπορίας
• Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, που μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
• Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και ανάπτυξη, τόσο του οικονομικού - κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε υλοποίηση

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολών αιτήσεων ενίσχυσης και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και εκταμίευσης των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων.

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων (ΠΕΠ ΕΣΠΑ Β' Κύκλος)

Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστκότητα Επιχειρήσεων

Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/11

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04

Μέτρο 123Α

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

ICT4Growth

Digi Retail