Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011


Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή ΣυνοχήTα ποσά που αναμένεται να διατεθούν στους επενδυτές  φέτος είναι  11,2 δισ. ευρώ ως ενισχύσεις και 3,2 δισ. ευρώ ως φοροαπαλλαγές. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόµος θεωρεί ως επιλέξιμους όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ενώ αλλάζει ριζικά τους όρους που ίσχυαν µέχρι σήµερα για τη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων εισάγοντας νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Επίσης, έχει προκαθορισµένο συγκεκριµένο ετήσιο προϋπολογισµό και προκαθορισµένο ύψος ενισχύσεων, ενώ καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Ο νόμος αυτός απαιτεί μια νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων µε τη θεσµοθέτηση Εθνικού Πιστοποιηµένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, τα οποία θα κατατίθενται σε σταθερές προθεσµίες υποβολής αιτήσεων.


Διαδικασία Ένταξης


Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών, από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Οι υποψήφιοι θα εγγράφονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και θα λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό. Θα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού του σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία, θα πρέπει να υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (με τα πρωτότυπα έγγραφα) στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, που θα λειτουργεί ως reception και θα κάνει τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης, οι υπάλληλοι του γραφείου δίνουν απόδειξη ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα δικαιολογητικά που λείπουν θα πρέπει να προσκομιστούν μέσα σε δέκα ημέρες.


Η αξιολόγηση του κάθε φακέλου ολοκληρώνεται εντός 40 ημερών, από δύο τυχαία επιλεγμένους αξιολογητές. Αν η απόκλιση της βαθμολογίας τους είναι άνω των 10 μονάδων τότε καλείται για βαθμολόγηση και τρίτος αξιολογητής. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του καθώς θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με βάση τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης εντός 10ημέρου. Αφού γίνει και η εξέταση των ενστάσεων (εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας) θα αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων. Έλεγχοι πραγματοποιούνται  τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επένδυσης. προκειμένου να δοθεί τέλος στις επιχειρήσεις-φάντασμα, ενώ έκτακτος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και για προγενέστερους νόμους. 


Περιεχόμενα Επενδυτικού Νόμου


Ο Νόμος αποτελείται από δεκαοχτώ Άρθρα. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, εκτός από αυτά που εξαιρούνται  στο Άρθρο 2. Ενισχύει τόσο άυλες όσο και υλικές δαπάνες. Ο νόμος περιλαμβάνει  τέσσερα είδη ενισχύσεων. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι)], ως εξής:

- Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

- Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.

- Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

- Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύσεων για ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα ανάπτυξης και απασχόλησης.


Τα ποσοστά ενισχύσεων διαφέρουν ανά περιοχή και ανά εταιρία. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν μία εκ των κατωτέρω μορφών:  Ατομικής επιχείρησης , Εμπορικής εταιρίας ή Συνεταιρισμού. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.  Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν, από το χρόνο έναρξης της επένδυσης, να τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.


Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού, ή να λάβουν τη νομική αυτή μορφή εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.


Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον παρόντα νόμο υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Οι  Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας ή τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν αυτή υπερβαίνει την πενταετία, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν να τηρούν τους όρους της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.


     Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου


     Επιστροφή στα Επιδοτούμενα Προγράμματα