ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013
ΜΕΤΡΟ 2.3 «Μεταποίηση - εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει θέσει σε εφαρμογή το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 - 2013.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων, αλλά και της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες:
  • Είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών έως 200 εκατ. Ευρώ (ατομικές επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αγροτικές/αλιευτικές κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές και Δημοτικές επιχειρήσεις).
  • Είναι φερέγγυες και οικονομικά βιώσιμες
  • Πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες λειτουργίας.
  • Παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση ίδιας συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι οι ακόλουθες:

Δράση 1. Βελτίωση επιχειρηματικής θέσης παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. Ίδρυση, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων, εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και  ελαφριάς μορφής μεταποίηση – τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2. Βελτίωση επιχειρηματικής θέσης εγκαταστάσεων εμπορίας. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.

Περιλαμβάνονται ενέργειες σχετικά με παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, βελτίωση συνθηκών εργασίας, διασφάλιση υγιεινής και περιβάλλοντος, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, βελτίωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, καθώς και συστημάτων διακίνησης, επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και υδατοκαλλιέργειας, απομάκρυνση από ιχθυάλευρα ή ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών, εμπορία προϊόντων από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανση οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι), εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξης νέων προϊόντων, τρόπων συσκευασίας, αξιοποίησης παραδοσιακών συνταγών και ανάπτυξης χώρων άμεσης εμπορίας για πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 Ευρώ και έως 3.000.000 Ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και έως 500.000 Ευρώ για τις εκτός στόχου σύγκλισης. Το κατώτερο όριο για αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση – τυποποίηση και εμπορία, ορίζεται στις 5.000 Ευρώ.

Τα ποσοστά της δημόσιας επιχορήγησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρειες στόχου σύγκλισης Περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης Απομακρυσμένα νησιά
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 50% 40% 60%
Μεσαίες επιχειρήσεις 45% 35% 55%
Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 έως 200 εκατ. Ευρώ 30% 20% 50%
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού - - 40%


Ως Περιφέρειες στόχου σύγκλισης ορίζονται οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αττικής και Κρήτης, ενώ ως εκτός στόχου σύγκλισης ορίζονται οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Ως απομακρυσμένα ορίζονται τα νησιά των Περιφερειών, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα νησιά Σαμοθράκη, Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δια, Ελάσα, Οθωνοί, Ερικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί, Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε αγορά οικοπέδου, έως 10% του κόστους της επένδυσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (καθαιρέσεις έως 5% του προϋπολογισμού), κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου εξοπλισμού, αγορά μέσων μεταφοράς, εργαστηριακού εξοπλισμού, εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, μελέτες και αμοιβές συμβούλων, λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης, επεξεργασίας απορριμμάτων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και διάθεσης αποβλήτων.

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης, με εξαίρεση δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 01/08/2012 και μέχρι την υποβολή της αίτησης, εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί και η επιχείρηση δεν έχει ενταχθεί με το ίδιο αντικείμενο επένδυσης σε προηγούμενο κύκλο του μέτρου 2.3 του Ε.Π.ΑΛ.

Ο Φ.Π.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης προς τον αρμόδιο φορέα, ορίζεται η 29η Μαΐου 2015.