Επιδοτούμενα Προγράμματα

 
 
 
 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού και έως τις 31/01/2021. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιολόγηση των προτάσεων και η σταδιακή έκδοση των αποφάσεων ένταξης. Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού και διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ, με ενίσχυση 50% έως 65% ανάλογα με τις κατηγορίες των δαπανών και την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Περισσότερα
 
 
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
Ολοκληρώθηκε στις 31/5/2019 η υποβολή των προτάσεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση”, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των ενστάσεων. Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους των προαναφερθέντων τομέων και διαθέτουν 1 ΕΜΕ για όσες δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, 2 ΕΜΕ για την εστίαση και 3 ΕΜΕ για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 10.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε 50%. Περισσότερα
Επιχειρούμε έξω
Παράταση προβλέφθηκε στην υλοποίηση των εντεταγμένων έργων για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», λόγω της πανδημίας covid-19. Συγκεκριμένα η διάρκεια υλοποίησης των έργων παρατάθηκε έως την 31/12/2022, ενώ αίτημα τελικού ελέγχου δύναται να υποβληθεί έως την 31/01/2023. Παράλληλα, καταργήθηκε η υποχρέωση συμμετοχής σε μία τουλάχιστον έκθεση σε διάστημα δύο ετών από την απόφαση ένταξης. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» είχε λήξει στις 20/12/2019. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους, μέσω συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές ΜΜΕ που διαθέτουν μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και παρουσίασαν κερδοφορία το 2018 και εξαγωγική δραστηριότητα, άνω του 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέρχεται έως 100.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα
 

 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και η εξέταση των ενστάσεων για το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός για μεσαίες επιχειρήσεις» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 31.01.2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆ επένδυσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σύμφωνα µε το οδηγό του προγράμματος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση κυμαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.  Περισσότερα
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων για την δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το πρόγραμμα απευθυνόταν στις ΜμΕ οι οποίες στις 31/12/2018 είχαν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και η ημερομηνία έναρξης εργασιών οριζόταν η 5/12/2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανερχόταν από 50.000 έως και 300.000 ευρώ με την ένταση της ενίσχυσης να ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή ακόμα και στο 70% με την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται στους 24 μήνες και η υποβολή προτάσεων πραγματοποιήθηκε στις 15/10/20 σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Περιφέρειας. Περισσότερα

 

 

Δράση «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπο σύσταση» και Δράση  «Υφιστάμενων επιχειρήσεων» , Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε στις 31/10/2019 η περίοδος υποβολών προτάσεων της ενίσχυσης νέων, υπο σύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και ανάπτυξης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις θα διαμορφώνεται από 50.000 Ευρώ εώς 400.000 Ευρώ με δημόσια ενίσχυση 60% και 70% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα-εξοπλισμό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμό και πιστοποίηση (συσκευασία-ετικέτα), δικαιώματα τεχνογνωσίας, δημιουργία εμπορικού σήματος, κατάρτιση και εκπαίδευση, χρήση τεχνολογικών πληροφοριακών-επικοινωνιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έχει ολοκληρωθεί. Περισσότερα
 

 

Μέτρο 19 Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER)
Βρίσκονται σε φάση αξιολογήσεων οι προτάσεις που υπεβλήθησαν ανά περιοχή στο Υπομέτρο 19.2 «Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα», που αποτελείται από Δράσεις σε διάφορους τομείς όπως της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, τουρισμού, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και διάφορων άλλων ενώ σε πολλές περιοχές έχουν ήδη ανακοινωθεί οι εγκρίσεις έργων. Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40% – 75% ανάλογα με την δράση και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων θα ανέρχεται έως 600.000 Ευρώ. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των κατατιθέμενων προτάσεων από τις περισσότερες Αναπτυξιακές.
 

 

Μέτρο 4.2, Δράση  «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση 4.2.1.  του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων άνω των 600.000 ευρώ με τελικό προϊόν γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό να αυξήσουν την προστιθέμενη αξίας των προϊόντων τους, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υλοποιηθούν στα νησιά Αιγαίου, στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η προκήρυξη της δράσης για μικρότερες επενδύσεις από 100.000 εώς 600.000 ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής. Τέλος έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολών στη δράση για μικρότερες επενδύσεις από 100.000 έως 600.000 ευρώ για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ημερομηνία έναρξης υποβολής στις 05/02/2020 και καταληκτική ημερομηνία 04/05/2020. Περισσότερα
 

 

Μέτρο 4.2, Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό»
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων  στη δράση 4.2.2. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων άνω των 600.000 ευρώ με τελικό προϊόν μη γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση/δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% – 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ 600.000 Ευρώ και 3 εκ. Ευρώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ήδη ανακοινωθεί και οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.
 

 

Μέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης
 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων και έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα για όλες τις περιφέρειες για το Μέτρου 4.1 του ΥΠΑΑΤ, το οποίο αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, Στο μέτρο εντάσσονται επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 5 διαφορετικές κατηγορίες και κυμαίνονται από 40% ως και 85% για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τοποθεσίες. Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας 10.000 Ευρώ και μπορεί να φτάσει συνολικά ως 1.000.000 Ευρώ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερα

 

 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Γ’ κύκλου με προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων οινοπαραγωγής και αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% – 65% ανάλογα με την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται έως τις 350.000 Ευρώ, ενώ στις 20/09/2020 ολοκληρώνεται η υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια του Δ’ Κύκλου υποβολών.
 

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και έχει ξεκινήσει η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στις δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στις δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» αξιολογούνται ανά Περιφέρεια τα αποτελέσματα υποβολών των προτάσεων ανακοινώνονται σταδιακά. Παράλληλα αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί των δύο δράσεων. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων και η αναβάθμιση τις ψηφιακής τους βαθμίδας. Οι επιλέξιμες δαπάνες του κάθε επενδυτικού σχεδίου αφορούν σε εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό, εξοπλισμό δικτύου, λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικά, υπηρεσίες (Digital Marketing, Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας κλπ) και πρόσληψη νέου προσωπικού, με προϋπολογισμό έργων από 5.000 Ευρώ έως 50.000 Ευρώ για τη δράση «Ψηφιακό Βήμα» και από 55.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ για τη δράση «Ψηφιακό Άλμα», ενώ η διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων θα ανέρχεται σε 12 μήνες και σε 18 μήνες αντίστοιχα, με ποσοστό επιδότησης και για τις δύο δράσεις στο 50 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα
 

 

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ
Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος “Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ” ΕΠΑνΕΚ σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων ενώ αυξήθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και προστέθηκαν νέα χρήματα από τους προϋπολογισμούς των περιφερειακών προγραμμάτων. Στόχος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης (ΜμΕ) σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας (ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, οδικές μεταφορές) και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ξεπερνάει τα 500.000.000 Ευρώ , και μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (45% βασικό ποσοστό συν 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ) με διάρκεια υλοποίησης του έργου τους 30 μήνες. Περισσότερα
 

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικότητας, οργάνωσης και λειτουργίας των υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στις νέες αγορές. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 έως 200.000 Ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (40% βασικό ποσοστό συν 10% για πρόσληψη νέου προσωπικού). Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του οδηγού, η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ σε διάστημα 24 μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υλοποιήσει το 30% της επένδυσης και να έχει υποβάλλει αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου (επί ποινής απένταξης). Για τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί έως και την 12.06.2020, προβλέπεται επιπλέον παράταση 132 ημερών στην διάρκεια υλοποίησης και στην υποβολή αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, λόγω της περιόδου καραντίνας covid-19.Σε αυτή την φάση, αναμένεται η έκδοση νέων αποφάσεων ένταξης για τα έργα στα οποία είχαν υποβληθεί ενστάσεις και βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ένταξης. Περισσότερα
 

 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Σκοπός του προγράμματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του τομέα του τουρισμού, που απασχολούν τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ (εργαζόμενος μερικής απασχόλησης). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 έως 150.000 Ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (40% βασικό ποσοστό συν 10% για πρόσληψη νέου προσωπικού). Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του οδηγού, η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ σε διάστημα 24 μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υλοποιήσει το 30% της επένδυσης και να έχει υποβάλλει αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου. Η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων ένταξης έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει προβλεφθεί επιπλέον παράταση 132 ημερών στην διάρκεια υλοποίησης και στην υποβολή αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, λόγω της περιόδου καραντίνας covid19. Περισσότερα
 

 

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B΄ΚΥΚΛΟΣ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 5.000 έως 25.000 Ευρώ, ενώ για συνεργατικό σχήμα δυο δικαιούχων ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ και μεταξύ τριών και άνω δικαιούχων, έως 50.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης.Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του οδηγού, η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης,. Για τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί έως και την 12.06.2020, προβλέπεται επιπλέον παράταση 132 ημερών στην διάρκεια υλοποίησης, λόγω της περιόδου καραντίνας covid19. Αναμένεται η έκδοση επιπλέον αποφάσεων ένταξης, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης αξιολόγησης των αιτήσεων. Περισσότερα
 

 

Κατάταξη Κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η παράταση της προθεσμίας κατάταξης των υφιστάμενων ξενοδοχείων και των camping σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/12/2021 (ΦΕΚ Α’ 181/2019) με τις εξής διαφοροποιήσεις:

· Όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν μέχρι 31/12/2020, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 5 χρόνια.

· Όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2021, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 3 χρόνια.

· Όσα ξενοδοχεία έχουν καταταγεί μέχρι και την 18η Νοεμβρίου 2019, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για επιπλέον 3 χρόνια από τη λήξη του.

Προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να εφοδιαστούν έγκαιρα τα νέα πιστοποιητικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ. Περισσότερα

 

 

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)». Για την παρέμβαση III “Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων” έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ένταξης ενώ για την παρεμβάσεις I “Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜΜΕ” και II “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς” έχουν ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις ένταξης και απόρριψης, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων ενστάσεων. Επίσης ολοκληρώθηκε η υποβολή των προϊόντων  του Β΄ Κύκλου του προγράμματος με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Περισσότερα
 

 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών των προτάσεων του «Εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών» στις 30/04/2020, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και ειδικότερα όσων έχουν οφειλές σε τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2018 και τραπεζικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 01/07/2016, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και επιχειρήσεις που έχουν σφραγισμένες επιταγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (προμηθευτές). Περισσότερα
 

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του επόμενου κύκλου του προγράμματος. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 Ευρώ έως 60.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης. Περισσότερα
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υπό σύσταση, νεοϊδρυθείσες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι επιχειρήσειςθα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής.Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 100.000 Ευρώ έως 600.000 Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.  Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 24 μήνες από την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης. Περισσότερα

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών projects της νέας περιόδου 2021-2017, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2020 που αφορά στους τομείς τεχνολογικής καινοτομίας, ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, υγείας, περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας, καθώς και των προγραμμάτων Creative Europe για την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και των Media, του προγράμματος LIFE που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για περιβαλλοντικές πολιτικές και επενδύσεις στην περιβαλλοντική αειφορία και ανάπτυξη και τέλος, των διασυνοριακών προγραμμάτων INTEREG IVC, όπου θα ενισχύονται συνεργασίες της Ελλάδας με γειτονικές χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ισραήλ.
Καλέστε μας καθημερινά από 9:00 έως 18:00
Scroll UpScroll Up