Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προωθεί τη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών συνοψίζονται ως εξής:

Ανακύκλωση: χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων).

Μόχλευση: δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).

Πηγές Κεφαλαίων: διάθεση πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Διαχείριση Κεφαλαίων: κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσοτέρων του ενός Ταμείων.

Πρωτοβουλίες Jeremie και Jessica

Πρόκειται για δύο σημαντικές κοινοτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη είναι η “Πρωτοβουλία JEREMIE” που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και έχει σαν στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Tο Υπουργείο Οικονομίας σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή στις αρχές του 2013 και την “Πρωτοβουλία JESSICA”, η οποία αφορά σε κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι δύο παραπάνω πρωτοβουλίες φαίνεται ότι θα αξιοποιηθούν σαν εργαλεία ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών στο επόμενο διάστημα. Περισσότερα για τις Πρωτοβουλίες JEREMIE και JESSICA.

Scroll UpScroll Up