ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η εταιρεία DNG Συμβουλευτική Α.Ε δραστηριοποιείται ενεργά τα τελευταία χρόνια στο τομέα εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις επιτυχείς υποβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/04, 3908/11 και 4399/16. Εξ’ αυτών τα έργα των δύο πρώτων Αναπτυξιακών Νόμων βρίσκονται πλέον στο στάδιο υλοποίησης και μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ενώ σταδιακά δημοσιεύονται και τα αποτελέσματα για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16. Στα πλαίσια των υπηρεσιών μας περιλαμβάνεται η Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (feasibility studies), η υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο και την υποστήριξη επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων, συμπεριλαμβανομένου του επιτόπιου ελέγχου και της τελικής εκταμίευσης.

Scroll UpScroll Up