Εξωστρέφεια ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να καταχωρεί τα νόµιµα παραστατικά στα βιβλία της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΦΑΣ

1.1 ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

• Αντίγραφο βιβλίου εσόδων – εξόδων για τις δαπάνες του έργο µε σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και του λογιστή.
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις κάθε μήνα με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και του λογιστή.
• Κατάσταση παγίων µε σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή.

1.2 ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

• Ηµερολογιακές εγγραφές παραστατικών δαπανών και εξοφλήσεων µε σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και του λογιστή. Για τις πληρωμές με επιταγές απαιτείται οι ημερολογιακές εγγραφές απόδοσης και πληρωμής της επιταγής.
• Καρτέλα προμηθευτή με σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή.
• Καρτέλα λογαριασμών όψεως 38.03 για τις πληρωμές με επιταγές ή μέσω εταιρικού λογαριασμού (e-banking) με σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή.
• Καρτέλα 38.00 για τις πληρωμές με μετρητά ή κατάθεση μετρητών στο ταμείο της τράπεζας με σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή.
• Μητρώο παγίων με σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή.
• Iσοζύγιο πρωτοβάθμιων για κάθε μήνα όπου υπάρχει παραστατικό που αφοράστην επένδυση.
• Εκτύπωση της αθεώρητης κατάστασης του λογαριασμού 50 ή 53 για κάθε μήνα που υπάρχει επιδοτούμενο παραστατικό με σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή. Το σύνολο της θα συμφωνεί με το σύνολο του πρωτοβάθμιου ισοζυγίου τους αντίστοιχους μήνες.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους (εξοπλισμός, κτιριακές επεμβάσεις όπου απαιτείται, δαπάνες τεχνογνωσίας, λογισμικά) στο βιβλίο-μητρώο παγίων (κατά τα προβλεπόμενα και από τον ΚΦΑΣ).

2. ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

2.1 Τιµολόγια αξίας έως τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ (µε ΦΠΑ), δύναται να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή.
• Απόδειξη είσπραξης ή/και βεβαίωση εξόφλησης προµηθευτή
Προσοχή: Απαγορεύεται η κατάτµηση δαπάνης σε ποσά κάτω των 3.000 Ευρώ προκειµένου να γίνει η εξόφληση µε µετρητά. ∆ηλαδή, αν σε έναν προµηθευτή έχουµε συναλλαγές 5.000 Ευρώ δεν µπορούµε να πληρώσουµε µε µετρητά σε δύο δόσεις 2.000 Ευρώ και 3.000 Ευρώ ακόµη και αν εκδοθούν δύο τιµολόγια αλλά η πληρωµή πρέπει να γίνει µέσω τραπέζης.

2.2 Τιµολόγια αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), εξοφλούνται µέσω εταιρικών τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών, ως εξής:

• Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προµηθευτή. ∆εν γίνονται αποδεκτές εξοφλήσεις µε επιταγές πελατείας
i. Έντυπα κίνησης επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης ή αντίγραφα σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από την τράπεζα
ii. φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής και
iii. εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή

• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή
i. καταθετήριο τράπεζας όπου φαίνονται: ο δικαιούχος του λογαριασµού (προµηθευτής), ο καταθέτης, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού. Προσοχή: Ως καταθέτης πρέπει να εµφανίζεται η επιχείρηση (ο επιχειρηµατίας ή υπάλληλος)
ii. απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή

• Χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
i. έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασµού (extrait) ή αντίγραφο σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την τράπεζα
ii. αντίγραφο ηλεκτρονικής συναλλαγής που φαίνεται ο προµηθευτής, ο καταθέτης, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού.
iii. απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή

• Εξόφληση µέσω εταιρικής πιστωτικής κάρτας
i. λογαριασµός χρεώσεων κάρτας όπου φαίνεται αναλυτικά η χρέωση για την εξόφληση της συγκεκριµένης δαπάνης
ii. απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή
iii. Λογαριασμός επόμενου μήνα κάρτας όπου θα φαίνεται η εξόφληση του συνόλου του προηγούμενου διαστήματος
iv. Εxtrait λογαριασµού όψεως όπου φαίνεται η πληρωμή της κάρτας.
v. Αν η εξόφληση δεν έχει γίνει αυτόματα από λογαριασμό, απαιτούνται τα παραστατικά πληρωμής της κάρτας
vi. Απόδειξη συναλλαγής με κάρτα (εφ΄όσον υπάρχει)

Επιλεξιμότητα δαπανών από 30/07/2013. Για την κατηγορία Λοιπές Ενέργειες/Δαπάνες η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Τιμολόγια, Δελτία αποστολής, παραστατικά αγοράς, εγκατάστασης και μεταφοράς του εξοπλισμού.
• Proforma invoice (προτιμολόγιο), σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού από το εξωτερικό.
• CMR, Packing List, Bill of Landing και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό μεταφοράς απαιτείται, σε περίπτωση προμήθειας του από το εξωτερικό.
• Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής.
• Τεχνικός φάκελος του μηχανήματος ή “βεβαίωση ύπαρξης τεχνικού φακέλου”
• Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial number και έτος κατασκευής.
• Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συμμόρφωσης για μηχανήματα. Επιπλέον και στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευής, απαιτείται τεχνικός φάκελος και πλήρης ανάλυση κόστους.
• Δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η κυριότητα περιέλθει στην επιχείρηση. Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της σύμβασης Leasing.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

• Τιμολόγια αγοράς, δελτία αποστολής, εξοφλητικές αποδείξεις κλπ.
• Θεωρημένες συμβάσεις στην Δ.Ο.Υ
• Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής.
• Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial number (και για τα λογισμικά).
• Άδειες χρήσης λογισμικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης.
• Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών παραμετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραμετροποίηση δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών.
• Ενδεικτικές εκτυπώσεις της πολύγλωσσης ιστοσελίδας και ανάλυση κόστους αυτής.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, σχετικά παραστατικά.
• Συμβάσεις με προμηθευτές
• Για την πιστοποίηση των δαπανών διαχειριστικών συστημάτων ή προϊόντων είναι απαραίτητη και η προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, πιστοποιημένου φορέα από αναγνωρισμένους οργανισμούς του εξωτερικού ή από τον ΕΣΥΔ.
• Πλήρης φάκελος σχεδιασμού του νέου προϊόντος που να τεκμηριώνει την διαδικασία σχεδιασμού και τα αποτελέσματα της (καταγραφή αναγκών, σχέδια/μακέτες/δείγματα από την φάση σχεδιασμού, αποτελέσματα δοκιμών/εργαστηριακών ελέγχων, αναγκαία πιστοποιητικά, κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση της δαπάνης είναι η υλοποίηση του νέου προϊόντος.

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

• Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, ΤΠΥ, ΑΠΥ, συμβάσεις με προμηθευτές για δαπάνες προβολής – προώθησης.
• Συμμετοχή σε έκθεση:
• Κατάλογος εκθετών, φωτογραφικό υλικό, βεβαίωση συμμετοχής από
διοργανωτή όπου αναφέρεται ότι ο δικαιούχος συμμετέχει για πρώτη φορά.
• Παραστατικά μεταφοράς και ασφάλισης εκθεσιακού υλικού (δελτία αποστολής εκθεμάτων, παραστατικά μεταφορικής εταιρείας).
• Boarding passes ή εξοδολόγιο
• Διαφημιστικά έντυπα και λοιπό πληροφοριακό υλικό:
• Δείγματα των διαφημιστικών εντύπων και του λοιπού πληροφοριακού υλικού.
• Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις για το σχεδιασμό των διαφημιστικών εντύπων και του λοιπού πληροφοριακού υλικού, εφόσον αιτείται η εν λόγω δαπάνη.
• Δαπάνες διαφημιστικής καταχώρησης:
• Εκτυπώσεις των διαφημιστικών καταχωρήσεων.
• Συμβάσεις με προμηθευτές

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις.
• Αντίγραφο μελετών και ερευνών κάθε μορφής

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

• Τιμολόγια, ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά αγοράς και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
• Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις με τους προμηθευτές.
• Έκθεση αναφοράς τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε και αποτελέσματα εφαρμογής
• Τυχόν άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης.

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.
• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του νέου εργαζόμενου.
• Πτυχίο (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή μεταπτυχιακό σχετικό με το marketing ή Business Development.
• Εργασιακή εμπειρία σε θέση marketing ή Business Development.
• Μισθοδοτικές καταστάσεις, του νέου εργαζομένου, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης.
• Αποδείξεις είσπραξης μισθοδοσίας, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης.
• Γενικό Ημερολόγιο το οποίο να περιλαμβάνει τις λογιστικές εγγραφές μισθοδοσίας, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης.

ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την νόμιμη λειτουργία της όπως:
• Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία ή απαλλακτικό.
• Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
• Πιστοποιητικό εγγραφής στα αρμόδιο επιμελητήριο (για τις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας)

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του προγράμματος, τους οποίους η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι:
• δελτία παραγγελίας, τιμολόγια ή/και συμβόλαια / σύμφωνα / προσύμφωνα συνεργασίας με εμπορικούς και εν γένει επιχειρηματικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας
• εμπορικές δεσμεύσεις, Β-to-B συνεργασίες και συνέργιες, τεκμηρίωση παρουσίας σε νέες αγορές
• αύξηση τζίρου από προερχόμενου από πωλήσεις σε νέες αγορές ή από νέα προϊόντα

Τότε θα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 10% της επιχορήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η επιχείρηση για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει:
• Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης
• Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης
• Να μη μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
• Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση
• Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
• Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε.
• Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε.
• Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ
• Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
• Για ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη χρημάτων, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
• Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε
• Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε.
• Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του Δ.Σ.
• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92)
• Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωμή γίνεται με επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου.
• Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής καθώς και η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων όσον αφορά στην εγκεκριμένη θέση εγκατάστασης της επένδυσης (πχ Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας, Μισθωτήριο κλπ).
• Άδεια λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της (στην ολοκλήρωση)

Scroll UpScroll Up