Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2020Εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν εμφανίζεται σωστά, πατήστε εδώ για προβολή ιστοσελίδας
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
“ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό επιστρεπτέας προκαταβολής στις επιχειρήσεις, που συνίσταται στην ολική ή μερική επιστροφή της στο κράτος τα επόμενα χρόνια και δεν σχετίζεται με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2019. Αφορά επιχειρήσεις κάθε μορφής και κλάδου δραστηριότητας, που απασχολούν έως 500 εργαζόμενους, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα και ενώ δεν θεωρούνταν προβληματικές έως το Δεκέμβριο του 2019, επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού COVID -19. Η ενίσχυση η οποία συνολικά ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ, δε θα μπορεί να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ παράλληλα θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού DeMinimis (αναμένεται αύξηση του ορίου του κανονισμού από 200.000 σε 500.000 ληφθείσα επιχορήγηση για μια τριετία). Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην εφαρμογή www.aade.gr/mybusinesssupport έως τις 10.4.2020, με ενδεχόμενη παράταση. Περισσότερα
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ 12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ. Η απόφαση αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι ενδεικτικά η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για τις αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης πράξεων κ.α. Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:
 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - B' κύκλος
 • Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Επιχειρούμε έξω - Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό
 • Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση
 • Ψηφιακό Βήμα
 • Ψηφιακό Άλμα
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
 
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Σε φάση υποβολών προτάσεων βρίσκεται το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού και διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ, με ενίσχυση 50% έως 65% ανάλογα με τις κατηγορίες των δαπανών και την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 20/2/2019 με σειρά προτεραιότητας και έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Περισσότερα
 
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε στις 31/5/2019 η υποβολή των προτάσεων στη δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση" και έχει ξεκινήσει η αξιολόγησή τους και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους των προαναφερθέντων τομέων και διαθέτουν 1 ΕΜΕ για όσες δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, 2 ΕΜΕ για την εστίαση και 3 ΕΜΕ για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 10.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε 50%. Περισσότερα
 
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Στις 28/02/2020 ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/16, ενώ για το καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού η υποβολή αιτήσεων έχει παραταθεί έως τις 30/09/2020. Επίσης, ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν.4399/16. Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55% και αφορούν σε νεοϊδρυόμενες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ξεκινά από τα 50.000 ευρώ ανάλογα με τη μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης, στις πολύ μικρές 100.000 Ευρώ, στις μικρές 150.000 Ευρώ, μεσαίες και clusters στις 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ. Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα Α’ περιόδου των αιτήσεων υπαγωγής του καθεστώτος μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ είναι σε διαδικασία αξιολόγησης της Β’ περιόδου. Επίσης έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης της πρώτης δόσης της επιχορήγησης ύψους 25% του προϋπολογισμού και η διενέργεια διοικητικού ελέγχου στο 50%. Αναμένεται το προσεχές χρονικό διάστημα η προκήρυξη του νέου αναπτυξιακού νόμου και των νέων καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Περισσότερα
 
Επιχειρούμε έξω

Επιχειρούμε έξω

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» στις 20/12/2019, στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους, μέσω συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές ΜΜΕ που διαθέτουν μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και παρουσίασαν κερδοφορία το 2018 και εξαγωγική δραστηριότητα, άνω του 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέρχεται έως 100.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα

 
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και ολοκληρώθηκε στις 31.01.2020 στο πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός για μεσαίες επιχειρήσεις, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆ επένδυσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σύμφωνα µε το οδηγό του προγράμματος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση κυμαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». Το πρόγραμμα αφορά ΜμΕ οι οποίες στις 31/12/2018 θα έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και η ημερομηνία έναρξης εργασιών ορίζεται η 5/12/2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να ανέρχεται από 50.000 έως και 300.000 ευρώ με την ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή ακόμα και στο 70% με την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται στους 24 μήνες και η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 12.12.2019 έως τις 28.05.2020. Περισσότερα
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

Ολοκληρώθηκε στις 5/8/2019 η περίοδος υποβολών προτάσεων στη δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020». Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, έχουν κλείσει τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας (σύσταση πριν την 01.01.2016) και διαθέτουν δυο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ έως 100.000 Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έχει ολοκληρωθεί. Περισσότερα
 
Δράση «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση» και Δράση «Υφιστάμενων επιχειρήσεων» , Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε στις 31/10/2019 η περίοδος υποβολών προτάσεων της ενίσχυσης νέων, υποσύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και ανάπτυξης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις θα διαμορφώνεται από 50.000 Ευρώ εώς 400.000 Ευρώ με δημόσια ενίσχυση 60% και 70% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα-εξοπλισμό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμό και πιστοποίηση (συσκευασία-ετικέτα), δικαιώματα τεχνογνωσίας, δημιουργία εμπορικού σήματος, κατάρτιση και εκπαίδευση, χρήση τεχνολογικών πληροφοριακών-επικοινωνιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έχει ολοκληρωθεί. Περισσότερα
 
Μέτρο 19 Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER)

LEADER

Έχουν ξεκινήσει οι προκηρύξεις ανά περιοχή του Υπομέτρου 19.2 «Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα», που αποτελείται από Δράσεις σε διάφορους τομείς όπως της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, τουρισμού, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και διάφορων άλλων. Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40% - 75% ανάλογα με την δράση και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων θα ανέρχεται έως 600.000 Ευρώ. Η κάθε Τοπική Ομάδα έχει προκηρύξει το συγκεκριμένο Μέτρο ξεχωριστά εντός του 2019. Οι προκηρύξεις έχουν κλείσει για Αναπτυξιακές όπως είναι : της Λήμνου, της Εύβοιας, της Ολυμπίας, ενώ παραμένουν ανοιχτές οι προκηρύξεις των Αναπτυξιακών Ζακύνθου και Κέρκυρας. Επίσης έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αξιολόγησης των κατατιθέμενων προτάσεων.
 
Μέτρο 4.2, Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Μέτρο 4.2

Έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση 4.2.1. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων άνω των 600.000 ευρώ με τελικό προϊόν γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό να αυξήσουν την προστιθέμενη αξίας των προϊόντων τους, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υλοποιηθούν στα νησιά Αιγαίου, στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η προκήρυξη της δράσης για μικρότερες επενδύσεις από 100.000 εώς 600.000 ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής. Τέλος έχει ανοίξει η προκήρυξη της δράσης για μικρότερες επενδύσεις από 100.000 έως 600.000 ευρώ για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ημερομηνία έναρξης υποβολής στις 05/02/2020 και καταληκτική ημερομηνία 04/05/2020. Περισσότερα
 
Μέτρο 4.2, Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό».

Μέτρο 4.2 με τελικό προϊόν μη γεωργικό

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων στη δράση 4.2.2. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων άνω των 600.000 ευρώ με τελικό προϊόν μη γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση/δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% - 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ 600.000 Ευρώ και 3 εκ. Ευρώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ήδη ανακοινωθεί και οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.
 
Μέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης

Μέτρο 4.1

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων και έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα για όλες τις περιφέρειες πλην των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, για το Μέτρου 4.1 του ΥΠΑΑΤ, το οποίο θα αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, Στο μέτρο εντάσσονται επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 5 διαφορετικές κατηγορίες και κυμαίνονται από 40% ως και 85% για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τοποθεσίες. Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας 10.000 Ευρώ και μπορεί να φτάσει συνολικά ως 1.000.000 Ευρώ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερα
 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019/2023

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Γ' κύκλου με προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων οινοπαραγωγής και αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% - 65% ανάλογα με την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται έως τις 350.000 Ευρώ. Αναμένεται να προκηρυχθεί ο Δ΄ κύκλος το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αναμένεται η προκήρυξη του επόμενου κύκλου του προγράμματος εντός του καλοκαιριού.
 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ολοκληρώθηκε στις 15.11.2018 η υποβολή των προτάσεων στις δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στις δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» αξιολογούνται ανά Περιφέρεια τα αποτελέσματα υποβολών των προτάσεων ανακοινώνονται σταδιακά. Παράλληλα αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί των δύο δράσεων. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων και η αναβάθμιση τις ψηφιακής τους βαθμίδας. Οι επιλέξιμες δαπάνες του κάθε επενδυτικού σχεδίου αφορούν σε εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό, εξοπλισμό δικτύου, λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικά, υπηρεσίες (Digital Marketing, Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας κλπ) και πρόσληψη νέου προσωπικού, με προϋπολογισμό έργων από 5.000 Ευρώ έως 50.000 Ευρώ για τη δράση «Ψηφιακό Βήμα» και από 55.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ για τη δράση «Ψηφιακό Άλμα», ενώ η διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων θα ανέρχεται σε 12 μήνες και σε 18 μήνες αντίστοιχα, με ποσοστό επιδότησης και για τις δύο δράσεις στο 50 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα
 
Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ" ΕΠΑνΕΚ σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων ενώ αυξήθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και προστέθηκαν νέα χρήματα από τους προϋπολογισμούς των περιφερειακών προγραμμάτων. Στόχος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης (ΜμΕ) σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας (ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, οδικές μεταφορές) και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ξεπερνάει τα 500.000.000 Ευρώ , και μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (45% βασικό ποσοστό συν 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ) με διάρκεια υλοποίησης του έργου τους 30 μήνες. Περισσότερα
 
Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6150/B2/784/21-10-2019 τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων», παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου, τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η οποία ορίζεται στους 24 μήνες από την έκδοση της Απόφασης ‘Ένταξης, ενώ λόγω της τρέχουσας κατάστασης θα δοθούν περεταίρω παρατάσεις. Σε περίπτωση μη υποβολής του αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, η επένδυση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Περισσότερα
 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6136/B2/783/18-10-2019 τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ», παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου, τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η οποία πλέον ορίζεται στους 24 μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, ενώ λόγω της τρέχουσας κατάστασης θα δοθούν περεταίρω παρατάσεις. Σε περίπτωση μη υποβολής του αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, η επένδυση απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Περισσότερα
 
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B΄ΚΥΚΛΟΣ)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στις 26.3.2018, 25.5.2018 και 8.6.2018 δημοσιεύτηκαν οι Προσωρινοί Κατάλογοι των Δυνητικών Δικαιούχων για την 1η, 2η και 3η περίοδο υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Στις 18.10.2018 εκδόθηκε η απόφαση ένταξης των Δικαιούχων για την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων. Στις 12.4.2019 δημοσιεύτηκα οι νέοι κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης και για τις 3 περιόδους υποβολών. Στις 14.6.2019 δημοσιεύτηκε ο συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων για την 1Η περίοδο υποβολής αιτήσεων. Αναμένεται, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών ένταξης, η νέα απόφαση ένταξης για την 1η περίοδο υποβολών. Περισσότερα
 
Κατάταξη Κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων

Κατάταξη Κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η παράταση της προθεσμίας κατάταξης των υφιστάμενων ξενοδοχείων και των camping σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/12/2021 (ΦΕΚ Α’ 181/2019) με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν μέχρι 31/12/2020, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 5 χρόνια.
• Όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2021, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 3 χρόνια.
• Όσα ξενοδοχεία έχουν καταταγεί μέχρι και την 18η Νοεμβρίου 2019, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για επιπλέον 3 χρόνια από τη λήξη του.

Προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να εφοδιαστούν έγκαιρα τα νέα πιστοποιητικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ. Περισσότερα
 
Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)». Για την παρέμβαση III "Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων" έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ένταξης ενώ για την παρεμβάσεις I "Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜΜΕ" και II "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς" έχουν ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις ένταξης και απόρριψης, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων ενστάσεων. Επίσης ολοκληρώθηκε η υποβολή των προϊόντων του Β΄ Κύκλου του προγράμματος με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Περισσότερα
 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Σε διαδικασία υποβολών βρίσκεται ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών» σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και ειδικότερα όσων έχουν οφειλές σε τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2018 και τραπεζικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 01/07/2016, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και επιχειρήσεις που έχουν σφραγισμένες επιταγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (προμηθευτές). Περισσότερα
 
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του επόμενου κύκλου του προγράμματος. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 Ευρώ έως 60.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης. Περισσότερα
 
Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ

Έκλεισε το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», σκοπός του οποίου είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία ανέρχεται σε 25.000€. Αναμένεται προκήρυξη του Γ’ Κύκλου εντός του καλοκαιριού.
 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εξοικονόμηση κατ'Οίκον ΙΙ

Αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών projects της νέας περιόδου 2014-2020, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 που αφορά στους τομείς τεχνολογικής καινοτομίας, ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, υγείας, περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας, καθώς και των προγραμμάτων Creative Europe για την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και των Media, του προγράμματος LIFE που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για περιβαλλοντικές πολιτικές και επενδύσεις στην περιβαλλοντική αειφορία και ανάπτυξη και τέλος, των διασυνοριακών προγραμμάτων INTEREG IVC, όπου θα ενισχύονται συνεργασίες της Ελλάδας με γειτονικές χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ισραήλ.
 
Καλέστε μας καθημερινά από 9:00 έως 18:00Λ.Γαλατσίου 32 & Ψυχάρη 3, Αθήνα 111 41
Τηλ: 210 22 32 300   Fax: 210 22 32 320
email: info@dngsa.gr   url: http://www.dngsa.gr

 
 
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001). Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών e-mail, παρακαλούμε στείλτε κενό μήνυμα στο unsubscribe@dngsa.gr. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση που μπορεί να σας προκαλέσαμε.