DNG Συμβουλευτική ΑΕ
Προηγμένες Λύσεις Πληροφορικής και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΕταιρικό Προφίλ


Προϊόντα και Υπηρεσίες

Συστήματα Workflow

Business Process Framework

Process Designer

Κοστολόγηση Εργασιών

Συστήματα Bonus Card

Λογισμικό eQual Suite


Αναμενόμενα Προγράμματα

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών

Digi-Mobile

Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων


Επικοινωνία


Σύνδεσμοι

Συνεργάτες

Δημόσιοι Φορείς

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δυνατότητες Χρηματοδότησης
Εταιρικό Προφίλ

Η DNG AE δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες καταγραφής και αποτύπωσης (capture) σε τομείς που αφορούν συστήματα & τεχνολογίες πληροφορικής (Information Systems & Technology - I.S. & I.T.), καθώς και επιχειρησιακών διαδικασιών & οργάνωσης (Business Processes & Organization) με ιδιαίτερα σημεία αναφοράς υφιστάμενες καταστάσεις, οργανωτικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές διαδικασίες, υπάρχοντα εξοπλισμού (π.χ. πληροφορικής), απαιτήσεις - ανάγκες, προβληματικές συνθήκες και πορεία έργων. Για τους παραπάνω λόγους, η επιχείρηση προβαίνει και στην εκπόνηση των απαραίτητων projects.

Επίσης, προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Aνασχεδιασμού Εγκατάστασης (Re-engineering - Installation). Ανάλογα με την φάση στην οποία παρέχεται η συμβουλευτική διαδικασία, διακρίνεται σε project αρχικής εγκατάστασης (Initial Installation), διορθωτικής εγκατάστασης (Corrective Installation).

Πίσω


Προϊόντα και Υπηρεσίες


Συστήματα Workflow

Η DNG Α.Ε. έχει στοχεύσει στρατηγικά στην κατηγορία εφαρμογών Workflow. Διαθέτοντας ήδη μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία και έχοντας υλοποιήσει μια σειρά εφαρμογών Workflow, η Νέσσος έχει αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα εφαρμογών Workflow, η οποία βασίζεται στα Window Workflow Foundation και Nessos Framework.

Το ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας Workflow εφαρμογών της Νέσσος ονομάζεται Nessos Business Process Framework, έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τους έμπειρους συνεργάτες της σε θέματα Workflow και αποτελείται από προγραμματιστικά εργαλεία (βιβλιοθήκες λογισμικού) καθώς και γραφικά εργαλεία σχεδίασης.
Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται όλη η πλατφόρμα είναι τα Microsoft .NET, ASP.NET, SQL Server, Windows Workflow Foundation και Silverlight.

Πίσω


Business Process Framework

1 Πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροών εργασιών

1.1 Γενικά

Το Nessos Business Process Framework είναι ένα ολοκληρωμένο Workflow Management που δίνει λύσεις σε θέματα διαχείρισης και αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών.
Το σύστημα αποτελείται από μια σουίτα εργαλείων μέσω των οποίων είναι δυνατή η σχεδίαση, η εφαρμογή – αυτοματοποίηση, η παρακολούθηση, η βελτιστοποίηση και γενικότερα ο συντονισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών.

1.2 Χαρακτηριστικά πλατφόρμας NESSOS BUSINESS PROCESS FRAMEWORK

Για την υποστήριξη της αυτοματοποιημένης εκτέλεσης εργασιών και διαδικασιών το Nessos Business Process Framework διαχειρίζεται μέσω μιας σειράς εργαλείων προηγμένης λειτουργικότητας τους ακόλουθους πόρους του συστήματος :

    Επιχειρησιακές Διαδικασίες
    Ρόλοι και Συμμετέχοντες
    Ηλεκτρονικές Φόρμες Διακίνησης Πληροφοριών
    Δεδομένα Ηλεκτρονικών Φορμών
    Συνοδευτικά Έγγραφα, Εικόνες και Ήχο
    Επιλεγμένες Πληροφορίες Συνοδευτικών Εγγράφων
    Συνεργαζόμενες Εφαρμογές


Εξωτερικά προς το σύστημα Δεδομένα

Τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος Nessos Business Process Framework είναι :

    Αυτοματοποίηση εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν συνεργασία χρηστών
    Γραφική σχεδίαση διαδικασιών εκτέλεσης βημάτων μεταξύ χρηστών
    Υποστήριξη πλήρους αποτύπωσης των κανόνων επιχειρησιακών διαδικασιών
    Ελεγχόμενη διακίνηση πληροφοριών βάση κανόνων
    Παρακολούθηση της ροής εργασιών σε πραγματικό χρόνο
    Γραφική σχεδίαση ηλεκτρονικών φορμών για τη διακίνηση της πληροφορίας
    Διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών και επισύναψη εγγράφων, ήχου και εικόνας
    Παρακολούθηση εκδόσεων διαδικασιών, φορμών και επισυναπτόμενων
    Προηγμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη μέσω Web Browser με δυνατότητες προσωποποίησης.
    Έκδοση αναφορών βάση κριτηρίων και στατιστικά
    Υποστήριξη επικοινωνίας των χρηστών
    Ελεγχόμενη διακίνηση πληροφορίας και χρήση της εφαρμογής
    Πλήρως παραμετροποιήσιμο σύστημα που προσαρμόζεται στις επιχειρησιακές ανάγκες
    Συνεργασία με άλλες εφαρμογές (portals, document management systems κ.λ.π)
    Διαχείριση και ενσωμάτωση αντικειμένων άλλων εφαρμογών (πχ. Email messages)
    Λειτουργία σε περιβάλλον Web συμβατό με Windows 2000/2007, MS SQL Server
    Αποτύπωση ίχνους όλων των εκτελούμενων ενεργειών

1.3 Εργαλεία και εφαρμογές της πλατφόρμας Nessos Business Process Framework

Τα συστατικά μέρη (tools) της πλατφόρμας Nessos Business Process Framework που θα ενσωματωθούν στην ολοκληρωμένη λύση του οργανισμού σας είναι τα ακόλουθα :

1. Nessos Business Process Framework DesignTM - Σχεδιαστής Διαδικασιών
Πρόκειται για το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Nessos Business Process Framework Administrator για την αποτύπωση διαδικασιών χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους του οργανισμού (χρήστες, ρόλους, φόρμες διακίνησης πληροφορίας, έγγραφα, πηγές δεδομένων). Στο πλήρως γραφικό περιβάλλον που διαθέτει σχεδιάζεται η ροή εργασιών της διαδικασίας.
Στη λειτουργικότητα αυτού του εργαλείου περιλαμβάνονται η δυνατότητα ενεργοποίησης, απενεργοποίησης, αντιγραφής, τροποποίησης και διαγραφής διαδικασιών. Παρέχεται η δυνατότητα ιστορικής καταχώρησης διαδικασιών, ο έλεγχος και η ενεργοποίηση συγκεκριμένων εκδόσεών τους, καθώς και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης των διαδικασιών ενώ αυτές εκτελούνται. Τέλος περιλαμβάνει και προσομοιωτή λειτουργίας όπου οι σχεδιαζόμενες διαδικασίες δοκιμάζονται για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία τους πριν διατεθούν στην παραγωγή.

2. Nessos Business Process Framework BenchmarksTM - Σύστημα Αναφορών και Ερωτήσεων
Με το Σύστημα Αναφορών και Ερωτήσεων υποστηρίζεται μεγάλος αριθμός αναφορών MIS προς τη διοίκηση μέσω γραφημάτων και χρήσης κριτηρίων για το σχηματισμό ερωτημάτων. Η παραγόμενη δομημένη πληροφορία αφορά στη λειτουργία των διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση τους (π.χ. σημεία καθυστερήσεων, περιττά βήματα).

3. Nessos Business Process Framework DeskTM - Περιβάλλον Εργασίας Χρήστη
Η επιφάνεια εργασίας (Web Browser) όπου παρέχονται οι λίστες εργασιών προς εκτέλεση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (μέγιστος διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης, προτεραιότητες, προειδοποιητικά μηνύματα, σύστημα επικοινωνίας χρηστών κλπ). Το πλήρως προσωποποιήσιμο περιβάλλον του συστήματος οδηγεί το χρήστη στην ολοκλήρωση των εργασιών του και αναλαμβάνει την προώθηση πληροφοριών και ροής είτε σύμφωνα με τη σχεδίαση της διαδικασίας είτε μετά από ανάθεση.

4. Nessos Business Process Framework ServerTM – Εξυπηρετητής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών
Πρόκειται για τον «εγκέφαλο» του συστήματος αυτοματοποίησης διαδικασιών το οποίο υλοποιεί μηχανισμούς διαφανείς ή μη στους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών λειτουργιών. Το λογισμικό αυτό είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών, έλεγχο του προγραμματισμού της εκτέλεσης των βημάτων μέσα σε μια επιχειρησιακή διαδικασία και την αλληλεπίδραση με εργαλεία εφαρμογών (π.χ. ηλεκτρονικές φόρμες) ή ανθρώπινους πόρους (δηλ. συμμετέχοντες στη διαδικασία). Η αρχιτεκτονική της σχεδίασής του, εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και κλιμάκωση, ενώ διασφαλίζει 100% διαθεσιμότητα του συστήματος, με δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς (recovery) μετά από αστοχία (failover).

5. Nessos Business Process Framework RulesTM - ΣυντάκτηςΕπιχειρησιακώνΚανόνων
Με τη βοήθεια του Συντάκτη Κανόνων ορίζονται συνθήκες για την ελεγχόμενη μετάβαση από κάποιο βήμα διαδικασίας σε άλλο με βάση προκαθορισμένους κανόνες. Συνδυάζοντας τους πόρους που συμμετέχουν στις διαδικασίες με τη χρήση τελεστών αριθμητικών, λογικών, περιορισμού ορίων κ.α., είναι δυνατός ο σχηματισμός εκφράσεων με ελεγχόμενο αποτέλεσμα αποτίμησης.

6. Nessos Business Process Framework AdminTM – Ασφάλεια, Διαχείριση και Προσβάσεις Χρηστών
Σύστημα που ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή και προστατεύει την είσοδο σε αυτό αλλά και την εκτέλεση εργασιών από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το σύστημα αυτό ελέγχεται από το Διαχειριστή Workflow ή από εξειδικευμένο Διαχειριστή Χρηστών (User Administrator).

7. Nessos Business Process Framework ReportsTM – Αναφορές και Ερωτήματα
Αποτελεί δυναμική δια-δικτυακή γεννήτρια Αναφορών και Ερωτημάτων πάνω σε όλα τα αντικείμενα / δεδομένα των επιχειρησιακών εργασιών. Υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας συνόλων και ομαδοποίησης των δεδομένων, την εφαρμογή κριτηρίων φιλτραρίσματος και ταξινόμησης και την εξαγωγή της παραγόμενης πληροφορίας στο Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

8. Nessos Business Process Framework ParametersTM – Παράμετροι Συστήματος
Σύστημα απαραίτητο για την υλοποίηση της παραμετροποίησης του συστήματος διαχειριζόμενο από το ∆ιαχειριστή Nessos Business Process Framework Administrator. Κωδικοποιεί δεδοµένα αναφοράς και περιγράφει τις µεταξύ τους σχέσεις επιτρέποντας τη δηµιουργία συνδεδεµένων λιστών δεδοµένων.


1.4 Εργαλείο Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Nessos Business Process Framework DesignTM
Ο Σχεδιαστής Επιχειρησιακών Διαδικασιών Nessos Business Process Framework DesignTM είναι ένα ολοκληρωμένο γραφικό εργαλείο για την σχεδίαση, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτοματοποιημένων ροών επιχειρησιακών διαδικασιών.

1.5 Περιβάλλον Πρόσβασης Λίστας Εργασιών Χρήστη Nessos Business Process Framework DeskTM
Η πρόσβαση των χρηστών στη λίστα εργασιών τους στα πλαίσια των διαδικασιών που συμμετέχουν γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Nessos Business Process Framework™ Desk. Η εφαρμογή Nessos Business Process Framework™ Desk είναι μια πλήρως αντικειμενοστραφής εφαρμογή που βασίζεται στο μοντέλο ν επιπέδων (tiers). Το επίπεδο της εφαρμογής έχει υλοποιηθεί με την τεχνολογία ASP.NET ή με silverlight και τον IIS και εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες των XML Web Services. Στο επίπεδο των δεδομένων χρησιμοποιείται ως βάση δεδομένων ο SQL Server 2005, ενώ το επίπεδο της επιχειρησιακής λογικής έχει υλοποιηθεί με την C#.
Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω Web μέσω ενός thin client (Internet Explorer) ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται οι χρήστες. Κάθε χρήστης της εφαρμογής εισέρχεται μετά από την επιτυχή πιστοποίησή του στην κεντρική διεπαφή-σελίδα του συστήματος, όπου μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις εργασίες που εκκρεμούν και πρέπει να διεκπεραιώσει. Το σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών Nessos Business Process Framework™ φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες προς διεκπεραίωση να καταχωρούνται ηλεκτρονικά και να προωθούνται βάσει επιχειρησιακών κανόνων στο αρμόδιο τμήμα ή χρήστη. Κατά την περιγραφή των διαδικασιών μέσω του εργαλείου Nessos Business Process Framework™ Designer της πλατφόρμας, μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον κανόνες και χρονικοί περιορισμοί στις διαδικασίες και τους χρήστες που συμμετέχουν σε αυτές, ώστε η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας να τηρεί τις χρονικές προθεσμίες ή να ανακατευθύνεται κατάλληλα σε περίπτωση κάποιας αδυναμίας ενός χρήστη να διεκπεραιώσει εγκαίρως μια διαδικασία.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων στους χρήστες με e-mail όταν δημιουργείται για αυτούς μια νέα εργασία (ανατίθεται) ή κάποια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν αλλάξει κατάσταση (ή προχωρήσει) ή όταν ολοκληρωθεί. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών μέσω σχολιασμών στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

Ένας συμμετέχων σε μια ροή εργασιών έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη κατάσταση οποιασδήποτε διαδικασίας (ροής εργασίας) συμμετείχε. Από το περιβάλλον χρήστη ο χρήστης μπορεί εύκολα να έχει μια αναφορά κατάστασης μιας διαδικασίας. Από την κεντρική σελίδα ο υπάλληλος μπορεί να επισκοπήσει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί και να τις φιλτράρει με βάση κριτήρια (προτεραιότητα, ημερομηνία, Α/Α αίτησης). Κάθε εργασία μπορεί να συνδεθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά-έγγραφα και/ή με ηλεκτρονικές φόρμες για την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφορίας. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει ή να επισυνάψει επιπλέον έγγραφα στη διαδικασία, να συμπληρώσει ή να ενημερώσει τα πεδία μιας ηλεκτρονικής φόρμας που χρησιμοποιείται για την καταγραφή στοιχείων στα πλαίσια μιας διαδικασίας.

Πίσω


Εργαλείο Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Nessos Business Process Framework Designer

Ο Σχεδιαστής Επιχειρησιακών Διαδικασιών Nessos Business Process Framework DesignTM , είναι ένα ανεξάρτητο υποσύστημα (component) της πλατφόρμας αυτοματοποίησης ροών εργασιών NessosBusinessProcessFramework - η οποία δίνει τις κατάλληλες λύσεις σε θέματα σχεδιασμού, αυτοματοποίησης και διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών - το οποίο έχει σχεδιαστεί για οποιοδήποτε οργανισμό αναζητά την αύξηση της παραγωγικότητας, την ποιότητα και την συνεργασία μέσω της βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών και των ροών πληροφορίας.

Καθιστώντας εύκολο το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών, το NessosBusinessProcessFrameworkDesignTM βοηθάει στο να αυξηθεί η αποκρισιμότητα και η ευελιξία ενός οργανισμού, ενώ βελτιώνει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες μπορεί να εμπλέκουν πολλές επιχειρησιακές μονάδες. Με το τρόπο αυτό καθοδηγούνται οι λειτουργίες της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, μειώνεται ο κύκλος διεκπεραίωσής τους, βελτιστοποιείται ο καταμερισμός επιχειρησιακών πόρων οδηγώντας έτσι σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Το NessosBusinessProcessFrameworkDesignTM χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές χρήστες για την σχεδίαση διαδικασιών χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους του οργανισμού (χρήστες, ρόλους, φόρμες διακίνησης πληροφορίας, έγγραφα, πηγές δεδομένων). Στο πλήρως γραφικό περιβάλλον που διαθέτει σχεδιάζεται η ροή εργασιών της διαδικασίας. Παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης συγκεκριμένων εκδόσεων των διαδικασιών, καθώς και η εξομοίωση της εκτέλεσής τους.

Πίσω


Κοστολόγηση Εργασιών

    Κοστολόγηση Εργασιών
    Παρακολούθηση Χρηματοροών Έργων και Υποέργων
    Ανάλυση σε κέντρα κόστους
    Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
    Παραγωγή δυναμικών Αναφορών
    Εκτύπωση Συγκριτικών κοστολογικών στοιχείων
    Ελεγχόμενη Πρόσβαση Χρηστών στις Συναλλαγές του Συστήματος
    Πλήρως Παραμετροποιημένη Λειτουργία

Το σύστημα Κοστολόγησης Εργασιών που έχει αναπτύξει η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή με απλό γραφικό περιβάλλον, σχεδιασμένη για να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο εκτελεί εργασίες οι οποίες σχεδιάζονται και εκτελούνται από έναν ή περισσότερους σταθμούς εργασίας. (Κέντρα Κόστους

Παράγοντες κόστους
Το σύστημα διαθέτει και παρακολουθεί αναλυτικά τους εξής παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους :

    Το κόστος της ανθρώπινης εργασίας (Εργατικά)
    Το κόστος χρήσης παγίου εξοπλισμού (Μηχανήματα)
    Το κόστος χρήσης αναλώσιμου εξοπλισμού (Ανταλλακτικά)
    Το κόστος εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης εργασίας γίνεται από υπηρεσίες εντός
    ή εκτός του οργανισμού (Μελέτες , Εργολαβίες , Γενικά έξοδα κλπ).
    Τα πάγια στα οποία ή για τα οποία εκτελούνται οι διάφορες εργασίες.


Οι εργασίες μπορούν να ομαδοποιηθούν :

    ανά τύπο (συντήρησης ,λειτουργίας ή κατασκευής)
    ανά χρόνο εκτέλεσης (Συνήθης ή Έκτακτες)
    Κάθε εργασία συνδέεται με το πάγιο για το οποίο εκτελείται
    Κάθε εργασία μπορεί να έχει προαπαιτούμενες εργασίες
    Κάθε εργασία μπορεί να αναλυθεί σε ένα η περισσότερα στάδια


Επιπλέον οι εντολές εργασίας μπορούν να ομαδοποιηθούν :

    Ανά σταθμό έκδοσης της εντολής εργασίας
    Ανά λογαριασμό έργου, ώστε να ελέγχεται άμεσα η εξέλιξη του κόστους εκτέλεσης του έργου
    Ανά λειτουργική μονάδα του οργανισμού.
    Ανά τομέα του οργανισμού.


Ένας από τους κύριους στόχους του λογισμικού είναι να λειτουργήσει συμβουλευτικά για τον οργανισμό σε θέματα λήψης αποφάσεων όπως :

    Εκτίμησης του κόστους Εργασιών.
    Προβλέψεις Χρηματοροής
    Χρονικός Προγραμματισμός ανά πάγιο και έτος
    Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
    Αξιολόγησης Υπεργολαβιών
    Σύνταξης Προϋπολογισμού


Μία από τις κύριες δυνατότητες της εφαρμογής είναι η κωδικοποίηση και παραμετροποίηση των πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή δίνει την δυνατότητα δυναμικής ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τεχνικής εταιρείας. Οι παράγοντες που κατά βάση κωδικοποιούνται και παραμετροποιούνται είναι :

    Η προς κοστολόγηση εργασία.
    Οι παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους μιας εργασίας.
    Το θεωρητικό μοντέλο κοστολόγησης κάθε εργασίας. (Άρθρο κοστολόγησης).
    Τα πάγια στοιχεία.
    Τύποι Εργασιών ανά πάγιο και τις αντίστοιχες εργασίες.
    Εργολαβίες και Μελέτες.
    Έργα.

Αρχιτεκτονική και πρότυπα άρθρα κοστολόγησης

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα σύνταξης ενός ή περισσοτέρων προϋπολογιστικών άρθρων κοστολόγησης μιας εργασίας. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία κοστολόγησης του οργανισμού να καταχωρήσει προϋπολογιστικά το κόστος εκτέλεσης της βασικής μονάδας μέτρησης μιας εργασίας.(πχ το κόστος για ένα κυβικό μέτρο μπετόν) .

Κατά την καταχώρηση μιας εντολής εργασίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πρότυπο άρθρο της εργασίας και το οποίο μπορεί ελεύθερα να διαμορφώσει ώστε να καταχωρίσει τα πραγματικά δεδομένα

Σε ημερήσια βάση για κάθε εργασία καταχωρούνται: η ποσότητα της εκτελεσθείσας εργασίας, το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε συνδεόμενο με τις ώρες, που εργάσθηκε κάθε εργαζόμενος σε κανονικές ώρες και σε υπερωρία ξεχωριστά, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι ώρες εργασίες τους, οι ποσότητες των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο ανά υλικό (διαμορφούμενο κόστος που περιλαμβάνει μεταφορά του στον τόπο του έργου, πιθανή επεξεργασία του υλικού (ειδικές δοκιμές, προσθήκη μικροϋλικών)

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ταχύτατης εκτέλεσης των καταχωρήσεων καθώς και η δυνατότητα ελέγχου των αποκλίσεων από τα πρότυπα άρθρα


Αυτονομία και λειτουργία σε δίκτυο

Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί στο δίκτυο του οργανισμού και να ενημερώνεται άμεσα μια κεντρική βάση δεδομένων αρκεί σε αυτό να διασυνδέονται όλες οι υπηρεσίες του.
Στην περίπτωση που οι σταθμοί εργασίας δεν συνδέονται σε ενιαίο δίκτυο το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς ώστε :

    Η υπηρεσία κοστολόγησης να μπορεί να ενημερώνει με μαγνητικό μέσο τους περιφερειακούς σταθμούς για αλλαγές στην παραμετροποίηση.
    Οι περιφερειακοί σταθμοί να ενημερώνουν την υπηρεσία κοστολόγησης με τις νεες καταχωρήσεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων από την υπηρεσία κοστολόγησης.

Αναφορές και πληροφόρηση MIS

    Πρότυπα Άρθρα.
    Παραστατικό Εντολής Εργασίας
    Εκτύπωση Παραστατικών Εργασίας με κριτήριο εύρους ποσού.
    Συγκριτική εκτύπωση προϋπολογιστικού κόστους μιάς εργασίας με το πραγματικό.
    Συγκεντρωτική εκτύπωση των Εντολών Εργασίας με δυνατότητα επιλογής κριτηρίων δυναμικά.
    Γράφημα χρονικής παρακολούθησης κόστους ανά ομάδα παγίων
    Γράφημα κατανομής παραγόντων διαμόρφωσης κόστους ανά σταθμό εργασίας.

Υποσύστημα ασφάλειας και προσβάσεων

Το Σύστημα Εκτίμησης & Παρακολούθησης Κόστους διαθέτει ενσωματωμένο υποσύστημα ασφάλειας και προσβάσεων το οποίο :

    Επιτρέπει την είσοδο στην εφαρμογή μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω ελέγχου των κωδικών χρηστών (userid) και των αντίστοιχων μυστικών κωδικών (password).
    Προσδιορίζει το επίπεδο λειτουργικότητας που παρέχεται σε κάθε χρήστη. Αυτό εξασφαλίζεται με την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών σε οθόνες και σε επιτρεπτές ενέργειες επ’ αυτών.

Πίσω


Συστήματα Bonus Card

Επιχειρησιακές διαδικασίες

Σκοπός της λύσης που περιγράφεται είναι η προώθηση των πωλήσεων που προκύπτει από την αυξημένη πιστότητα των πελατών καθώς επίσης και η προσέλκυση νέων πελατών μέσω των προνομίων που προσφέρονται στους κατόχους κάρτας μέλους – πελάτη.
Η λύση που προτείνουμε είναι ένα σύστημα προώθησης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο βασίζεται στην χρήση κάρτας σε ένα ουσιαστικά marketing πρόγραμμα της επιχείρησης.
Η λύση αποτελείται από κάρτες που εκδίδονται για κάθε πελάτη, ειδικά τερματικά ανάγνωσής τους στα σημεία επαφής και συναλλαγής με τους πελάτες, μία κεντρική βάση δεδομένων όλων των συναλλαγών, το λογισμικό διαχείρισης, έναν Η/Υ και έναν εκτυπωτή.

Η λύση

Οι κάρτες τύπου πιστωτικής κατασκευάζονται από PVS πάχους 0,78 mm και τυπώνονται έγχρωμα με dry offset μέθοδο. Οι προδιαγραφές τους είναι σύμφωνες με τα πρωτόκολλα ISO 781X.

Ο πελάτης σε κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί παραδίδει την προσωπική του κάρτα στον αρμόδιο υπάλληλο/χειριστή του τερματικού ο οποίος κάνει την αναγνώριση της κάρτας και στην συνέχεια εμφανίζονται στην οθόνη του τα στοιχεία της κάρτας – πελάτη, κατόπιν ο υπάλληλος πληκτρολογεί την αξία των ειδών που αγοράστηκαν.

Στην βάση δεδομένων υπάρχουν-δημιουργούνται τα παρακάτω στοιχεία:

    Κωδικός καταστήματος
    Κωδικός κάρτας
    Ημερομηνία συναλλαγής
    Ποσό συναλλαγής
    Συνολικό ποσό τζίρου που έχει πραγματοποιήσει ο συγκεκριμένος πελάτης
    Αριθμό πόντων- δώρων καθώς και η εξαργύρωση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα οφέλη

Με τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης η επιχείρηση επιτυγχάνει :

    Πιστότητα του πελάτη στο κατάστημα ή την αλυσίδα μετά την παροχή
    της κάρτας που φθάνει στο 90-95%

    Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με ανταγωνιστές που δεν
    χρησιμοποιούν πρόγραμμα ενίσχυσης και ανταμοιβής της καταναλωτικής πίστης

    Αύξηση των πωλήσεων μέσα από το ‘κυνήγι’ των δώρων
    Δυνατότητα συνεχούς επαφής και ενημέρωσης των πελατών μέσω των νέων του club.
    Παρέχεται προγραμματισμός και αυτόματη έκδοση προσωπικών ενημερωτικών επιστολών.

    Δυνατότητα να διαθέτει πλήρες και λεπτομερές προφίλ των συνηθειών του κάθε
    πελάτη, με αποτέλεσμα κάθε διαφημιστική ενέργεια να έχει μεγαλύτερη επιτυχία
    καθώς είναι σχεδιασμένη με βάση ακριβή στοιχεία.

    Αύξηση του πελατολογίου λόγω των ιδιαίτερων παροχών
    Γρήγορη και ανέξοδη διαφήμιση μέσα από την κυκλοφορία της κάρτας
    Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών μέσα από την καταγραφή και
    επεξεργασία των στοιχείων των συναλλαγών τους.

    Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης

Με τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης ο πελάτης επιτυγχάνει :

    Βελτίωση της εξυπηρέτησης που του προσφέρεται
    Ανταμοιβή της καταναλωτικής του πίστης σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση
    Απόκτηση προϊόντων δωρεάν ή με έκπτωση
    Παροχή άλλων υπηρεσιών δωρεάν ή με έκπτωση (π.χ. Parking κλπ)
    Παραλαβή διαφημιστικού υλικού και προσφορών - παροχών που είναι χρήσιμα.

Πίσω


Λογισμικό eQual Suite

Το λογισμικό eQual Suite αποτελεί μια λύση αυτοματισμού κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών στη διοίκηση ολικής ποιότητας και έχει δοκιμασθεί με επιτυχία σε περισσότερες από 150 επιχειρήσεις. Η χρήση του eQual Suite αποδεδειγμένα εξοικονομεί προσπάθεια και χρόνο από τους εργαζόμενους, κόστος για την επιχείρηση και καθιστά αποτελεσματικές και χρήσιμες διαδικασίες, που αλλιώς είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν.

Το eQual Suite συμπυκνώνει εμπειρία και γνώση στην αναδιοργάνωση διεργασιών και στο σχεδιασμό εταιρικών διαδικασιών σε περισσότερες από 900 επιχειρήσεις και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των λογισμικών paperless ISO, compliance management, computerized maintenance management, document management και project management σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με χαμηλό κόστος.

Πίσω


Αναμενόμενα Προγράμματα


Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών

Αναμένεται η προκήρυξη νέου προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων του κλάδου χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών, με προϋπολογισμό 30.000-180.000 €. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης καυσίμων και η αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και καλύπτει όλη τη χώρα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την επεξεργασία των σχολίων από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ΕΥΣΕΔ Εμπορίου θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού εφαρμογής και στην προκήρυξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 30.000 € μέχρι 180.000 €, αρκεί αυτός να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Απόκτηση καινούριων μεταφορικών οχημάτων, με προδιαγραφές που αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος (έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού).

Δαπάνες απασχόλησης προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (έως 30% του συνολικού.

Πίσω


Digi-Mobile

Αναμένεται η νέα δράση κρατικής ενίσχυσης «digi-mobile», με στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).

Δεδομένης της αλματώδους αύξησης των πωλήσεων «έξυπνων» συσκευών, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια διεθνώς, με μέσο ετήσιο ρυθμό που ξεπερνά το 50%, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν θεωρείται επιβεβλημένη, ιδίως στη χώρα μας, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην κατεύθυνση αυτή.

Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών επί κινητών μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέα κοινά στόχους, ακόμη και εκτός συνόρων. Επιπρόσθετα, ο αυξανόμενος χρόνος χρήσης κινητών συσκευών, έναντι άλλων παραδοσιακών μέσων, αυξάνει τις δυνατότητες των έξυπνων συσκευών ως μέσου προβολής και ενεργοποίησης των χρηστών, ενώ παράλληλα η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης «digi-mobile» δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.


Η δράση θα προκηρυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».


Πίσω


Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προδημοσίευσε τη δράση «Δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων - Ένα ελληνικό προϊόν, μια αγορά: Ο πλανήτης», έτσι ώστε προϋπάρχοντα Δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα-αρωγού, να προετοιμαστούν για την υποβολή προτάσεων.

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.

Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα. Οι επιχειρήσεις των συστάδων μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), λειτουργική, οργανωτική καινοτομία (system level), κλπ.

Ως καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων ορίζονται «Ομάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και γεωγραφική περιοχή με σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης ισχυρών αλληλεπιδράσεων, από κοινού χρήσης πόρων και ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας, με αποτελεσματική συμβολή στην μεταφορά τεχνολογίας, την δικτύωση και διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των επιχειρήσεων / μελών του συμπλέγματος». Επιπλέον, οι συστάδες που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να βασίζονται στη γνώση, να περιλαμβάνουν ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς και να διαθέτουν εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρό προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά.

Βασικός καταλύτης αυτών των καινοτομικών συστάδων είναι ένας φορέας - αρωγός που θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών, θα διευκολύνει την παροχή τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις - μέλη της συστάδας σε θέματα κρίσιμα για την ανάπτυξή της και θα υποστηρίζει την διεθνή της προβολή και δικτύωση, καθώς και την διείσδυση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Πίσω


Επικοινωνία

DNG Συμβουλευτική ΑΕ
Λ.Γαλατσίου & Ψυχάρη 3
Αθήνα 111 41
Τηλέφωνο: 210 22 32 300
Fax: 210 22 32 320

Πίσω


Σύνδεσμοι

Συνεργάτες

www.nessos.gr
www.priority.com.gr
www.antoniou24.gr

Πίσω


Δημόσιοι Φορείς

www.ependyseis.gr
www.ypoian.gr
www.elanet.gr
www.efepae.gr
www.eommex.gr
www.digitalaid.gr
www.agrotikianaptixi.gr

Πίσω


Επιδοτούμενα Προγράμματα

www.espa.gr
www.antagonistikotita.gr

Πίσω


Δυνατότητες Χρηματοδότησης

Εναλλακτικός τουρισμός
Ψηφιακή σύγκλιση
Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007 -2013
Ενημερωτικό νόμου 3908
ΜΕΤΡΟ 311: Διαφοροποίηση ως προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες
ΜΕΤΡΟ313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
ΜΕΤΡΟ 312: Δημιουργία - Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων digi-retail


Πίσω στην κορυφή