ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2021 – 2027.

Στόχος του προγράμματος θα είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επιλεγμένους κλάδους της Οικονομίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (μέχρι 12 μήνες λειτουργίας) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τους τομείς του τουρισμού, της εστίασης και του λιανικού εμπορίου.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα διαμορφώνεται από 40.000 έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού πλέον 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού (0,2 ΕΜΕ), και επιπλέον 10% για ειδικές περιοχές (ορεινές, πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς, μικρά νησιά).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη της δράσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, Μηχανήματα – Εξοπλισμό, Λογισμικά, Μεταφορικά μέσα, Τεχνικές μελέτες, Δαπάνες προβολής, Δαπάνες σύστασης, Έμμεσες δαπάνες (λειτουργικά κόστη) και Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες θα υπάρξει πλήρης ανάλυση στη δημοσίευση της Δράσης

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται σε 24 μήνες.

Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση, εφόσον δεν διαθέτει ήδη αντίστοιχη ενεργή δραστηριότητα και θα πρέπει να φροντίσει άμεσα για την έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης και οικοδομικής άδειας (για τις κτιριακές δαπάνες) και να διαθέτει την ιδία συμμετοχή για την χρηματοδότηση του έργου

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek