«Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22

Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε ισχύ το καθεστώς ενισχύσεων που αφορά στην μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και επιλεγμένους οικονομικούς κλάδους (ΚΑΔ 10 έως 33 και 52.29.19.03, υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού – logistics).

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στο Βόρειο Αιγαίο, 70% στη Κρήτη, Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, σε 60% έως 70% στην Πελοπόννησο (ανάλογα την περιοχή), 60% σε Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, 35% στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Δυτική και Ανατολική Αττική & Πειραιά και Νήσους, τα ποσοστά προσαυξάνονται σε 45%.

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 10% και για τις μεγάλες κατά 20%.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης στις Κοιν.Σ.Επ. και στους συνεταιρισμούς ορίζεται στα 50.000 Ευρώ, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 250.000 Ευρώ, στις μεσαίες στα 500.000 Ευρώ και στις μεγάλες επιχειρήσεις στο 1.000.000 Ευρώ, ενώ εξαιρούνται από την συμμετοχή στο καθεστώς ενίσχυσης, οι ατομικές και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός), με την προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παράτασης για δυο (2) περαιτέρω έτη.

 

Οι υποβολές των επενδυτικών προτάσεων ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα από 27.07.2022 έως 31.10.2022.