Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΑνΕΚ 2021 – 2027
Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»


Τέθηκε σε εφαρμογή η δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αποσκοπεί στη ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε επιλεγμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η δράση αφορά σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Οι φορείς της επένδυσης θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση
  σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Nα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη
  κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρείς (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα De Minimis, δηλαδή το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχει λάβει να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ (ή των 100.000 Ευρώ για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές) μέσα σε μία τριετία.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα διαμορφώνεται από 18.000 Ευρώ έως 30.000 Ευρώ, με ένταση ενίσχυσης στο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ για τις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας), θα ανέρχεται σε 60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά υποβολή της αίτησης συμμετοχής και αφορούν σε:

 • Δαπάνες εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρονται: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου (Η/Y, laptops, servers, πολυμηχανήματα, αναγνώστες barcode, κλπ), αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, κλπ.
 • Δαπάνες λογισμικού, ενδεικτικά αναφέρονται: προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (ERP, WMS, ΕDI), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, e – mail, ημερολογίου, επεξεργασίας αρχείων pdf, εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση, καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας, διαχείρισης κωδικών συστημάτων, προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις, εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας (firewall), διακομιστών μεσολάβησης (VPN), συστημάτων τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης.
 • Υπηρεσίες προμήθειας & χρήσης λογισμικού «ως υπηρεσία» (SaaS), για τη λειτουργία του γραφείου, τη ψηφιακή ασφάλεια και βελτιστοποίηση της παραγωγής, παροχή υποστηρικτικών διαδικασιών και ειδικότερα εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρησης και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs), διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και μισθοδοσίας, εφαρμογών διαχείρισης εκδηλώσεων, αποθήκης (WMS), αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control & Data Acquisition), ενοποίησης δεδομένων παραγωγής, διαχείρισης παγίων (asset management software), απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application), διαχείρισης πελατών (CRM) και εφαρμογών ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής.
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: τη συμβουλευτική υποστήριξη παρακολούθησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη παρακολούθησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την έκδοση της απόφασης έγκρισης, ενώ η έναρξη των ηλεκτρονικών υποβολών των προτάσεων, ορίζεται η 23.02.2023.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek