Έξυπνη Μεταποίηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έθεσε σε ισχύ τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», με στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις τεχνολογικές υποδομές τους σε όρους Βιομηχανίας 4.0, με χρήση τεχνολογιών αιχμής, βιομηχανικής μετάβασης, καινοτομιών, νέων βιομηχανικών παραγωγικών προτύπων παραγωγικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2021 είχαν δύο (2) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι νέες που μέχρι 31.12.2021 δεν είχαν κλείσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις και είναι στο σύνολό τους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ, όπως 10 έως 33 (παραγωγή τροφίμων, ποτοποιία, χαρτοποιία, φαρμακευτικά προϊόντα, ελαστικά, ξύλο, μεταλλικά προϊόντα, μεταλλουργία, κατασκευή και επισκευή μηχανημάτων, κλπ), 38 συλλογή απορριμμάτων, 52.10.1 αποθήκευση, 52.29.19.03 εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), 58.11 εκδόσεις βιβλίων – εφημερίδων, 71.2 τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις και 82.92 συσκευασία. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ένταση ενίσχυσης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε 75% του συνόλου του επενδυτικού έργου, 70% στην Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, 60% στη Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο (πλην των δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται σε 70%).
Όσον αφορά στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, η ενίσχυση ανέρχεται σε 35%, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στη Δυτική, Ανατολική Αττική, Πειραιά και Νήσους Αττικής, η ενίσχυση αυξάνεται σε 45%. Για μεσαίες επιχειρήσεις, τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά 10%.
Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση.
Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου δύναται να κυμαίνεται από 250.000 Ευρώ έως 6.000.000 Ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

 1. Μηχανολογικός εξοπλισμός: Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
 2. Δαπάνες για κτήρια: Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
 3. Ειδικές εγκαταστάσεις κτηριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό): Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτηριακών δαπανών
 4. Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού: Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
 5. Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής: Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
 6. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0: Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
 7. Training – Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο: Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης και της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται να πληρούνται οι κανόνες της εθνικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), συμβάλλοντας στους ακόλουθους περιβαλλοντικούς στόχους:

 • Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Βιώσιμη χρήση και προστασία του νερού και των θαλάσσιων πόρων
 • Κυκλική οικονομία και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και της ανακύκλωσης
 • Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος
 • Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη προς ενίσχυση δαπάνη.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανέρχεται σε 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Οι ηλεκτρονικές υποβολές των προτάσεων θα γίνονται στο χρονικό διάστημα από 06.12.2022 έως 21.04.2023.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek