Προφίλ

Η DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες καταγραφής και αποτύπωσης (capture) σε τομείς που αφορούν συστήματα & τεχνολογίες πληροφορικής (Information Systems & Technology - I.S. & I.T.), καθώς και επιχειρησιακών διαδικασιών & οργάνωσης (Business Processes & Organization) με ιδιαίτερα σημεία αναφοράς υφιστάμενες καταστάσεις, οργανωτικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές διαδικασίες, υπάρχοντα εξοπλισμού (π.χ. πληροφορικής), απαιτήσεις - ανάγκες, προβληματικές συνθήκες και πορεία έργων. Για τους παραπάνω λόγους, η επιχείρηση προβαίνει και στην εκπόνηση των απαραίτητων projects.

Επίσης, προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Aνασχεδιασμού Εγκατάστασης (Re-engineering - Installation). Ανάλογα με την φάση στην οποία παρέχεται η συμβουλευτική διαδικασία, διακρίνεται σε project αρχικής εγκατάστασης (Initial Installation), διορθωτικής εγκατάστασης (Corrective Installation).

Εμπιστευθείτε την DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για να ενταχθείτε σε επιδοτούμενα προγράμματα, καθώς αναλαμβάνουμε εξ' ολοκλήρου την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση της πρότασης σας, στηριζόμενοι στην εμπειρία από την επιτυχημένη συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων (π.χ. ΝΟΜΟΣ 3299/04, ΝΟΜΟΣ 3908/11, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Digi - Lodge, e-Security, , Μετέχω, Ψηφιακό Μέλλον, Εξωστρέφεια, Digi-Mobile, Leader, Γεωργίας, Αλέξανδρος Μπαλτατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις λύσεις που προτείνει η εταιρία μας.