Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επαναπροκύρηξε την Δράση «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19» η οποία χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των νεοφυών επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί με ποσό ίσο με το 80% των εξόδων του 2020 ή του 2021.

Στη Δράση δύναται να συμμετέχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο «Elevate Greece» και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2021 και έχουν πραγματοποιήσει έξοδα από 10.000 Ευρώ και άνω (ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 Ευρώ), ενώ το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ.

Οι υποβολές των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν από 22/06/2022  έως 31/10/2022.

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)», σχετικά με την ένταξη εβδομήντα οκτώ (78) ωφελουμένων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.730.225,13 ευρώ.