Συστήματα Workflow

Η DNG Α.Ε. έχει στοχεύσει στρατηγικά στην κατηγορία εφαρμογών Workflow. Διαθέτοντας ήδη μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία και έχοντας υλοποιήσει μια σειρά εφαρμογών Workflow, η Νέσσος έχει αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα εφαρμογών Workflow, η οποία βασίζεται στα Window Workflow Foundation και Nessos Framework. Ο θεμέλιος λίθος όλων των εφαρμογών της Νέσσος δεν είναι απλά ένας Object-Relational Mapper. Προσφέρει:

    Οπτική σχεδίαση ιεραρχίας κλάσεων

    Αυτόματη παραγωγή σχεσιακού μοντέλου από την ιεραρχία κλάσεων

    Αυτόματη παραγωγή κώδικα SQL και πηγαίου κώδικα C#

    Οπτικοποίηση του σχεσιακού μοντέλου

    Αυτόματη ανασύσταση της ιεραρχίας των κλάσεων ενός .NET assembly μέσω Reflection

    Metadata-based persistence

    Ανάπτυξη εφαρμογών ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης βάσης δεδομένων

    Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές object-oriented και functional programming

    Εγγενής υποστήριξη βασικών επιχειρησιακών αντικειμένων
        Μοντέλο Παραμέτρων
        Μοντέλο Ασφαλείας

    Test-driven development μέσω Unit Tests

    Υποστήριξη Microsoft Visual Studio 2005, 2008
Το ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας Workflow εφαρμογών της Νέσσος ονομάζεται Nessos Business Process Framework, έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τους έμπειρους συνεργάτες της σε θέματα Workflow και αποτελείται από προγραμματιστικά εργαλεία (βιβλιοθήκες λογισμικού) καθώς και γραφικά εργαλεία σχεδίασης. Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται όλη η πλατφόρμα είναι τα Microsoft .NET, ASP.NET, SQL Server, Windows Workflow Foundation και Silverlight.