ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΑΕ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδυτικά έργα στα πλαίσια των προγραμμάτων «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και για τη σωστή υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε για την τήρηση των παρακάτω:

• Τήρηση τιμολογίων, δελτίων αποστολής και λοιπών παραστατικών (εξοφλητικές αποδείξεις, extrait κ.λ.π) που αφορούν στην επένδυση σε ένα κλασέρ.

• Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφλημένα παραστατικά.
    • Παραστατικά μέχρι 1.500 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) μπορεί να εξοφλούνται εκτός από επιταγές της επιχείρησης και καταθέσεις στο τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή και με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή.
    • Για παραστατικά άνω των 1.500 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η εξόφληση (τμηματική ή ολική) γίνεται μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή της επιχείρησης.
    
Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

• Πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των επιταγών και των extrait των τραπεζών, καθώς και των εγγραφών (γενικό ημερολόγιο, θεωρημένο ισοζύγιο μηνός κίνησης, καρτέλα προμηθευτή).

• Έως το πέρας της επένδυσης θα πρέπει να έχει καταβληθεί η ιδία συμμετοχή, με τροποποίηση του καταστατικού και να συναφθεί ο τραπεζικός δανεισμός εάν υπάρχει. Αν προβλέπεται δανεισμός και δεν πραγματοποιηθεί πρέπει το ποσό αυτό να καλυφθεί με ιδία συμμετοχή.

• Λήψη άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας ή άλλες υποχρεωτικές άδειες που εκδίδονται από Υπηρεσίες για τον καινούργιο εξοπλισμό ή νόμιμο απαλλακτικό, έως το τέλος του έργου.

• Ικανοποίηση του κριτηρίου αύξησης της απασχόλησης και διατήρησή της ένα χρόνο μετά την λήξη του έργου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης διαπιστωθεί αδυναμία επίτευξης του στόχου αυτού, η επιχορήγηση μειώνεται κατά 5% για κάθε νέα θέση εργασίας.

• Βεβαιώσεις για το καινουργές και αμεταχείριστο των μηχανημάτων και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις (βιβλίο εκθετών, φωτογραφίες), βεβαιώσεις - πιστοποιητικά ISO.

• Ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργατών, κατατεθειμένα σε ΔΟΥ για τους εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες (κτιριακές εργασίες, μελέτες, ISO, HACCP, κλπ)