Εναλλακτικός Τουρισμός


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Α. Οικονομικό αντικείμενο


Η εξόφληση όλων των παραστατικών πρέπει να γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

1. Παραστατικά αξίας κάτω των 3.000 Ευρώ (με ΦΠΑ), εξοφλούνται στον προμηθευτή με μετρητά, επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας).
2. Παραστατικά αξίας άνω των 3.000 Ευρώ (με ΦΠΑ), εξοφλούνται μέσω εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών. Συγκεκριμένα:

• Έκδοση επιταγής από εταιρικό λογαριασμό. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: αναλυτική κίνηση λογαριασμού (extrait) είτε σε επίσημο έντυπο της τράπεζας είτε με σφραγίδα και υπογραφή του πιστωτικού ιδρύματος, αντίγραφο σώματος της επιταγής και απόδειξη είσπραξης (εξόφλησης) του προμηθευτή.

• Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: το καταθετήριο από το οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής, ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού, απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή.

• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του δικαιούχου σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή (όχι μέσω e-banking). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών (παραστατικό μεταφοράς), απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή.

• Έκδοση Τραπεζικής επιταγής από την επιχορηγούμενη επιχείρηση προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από την επιχορηγούμενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: βεβαίωση της τράπεζας (όπου αναφέρονται ο αριθμός επιταγής – ημερομηνία - ποσό) ότι έχει εξοφληθεί ή ότι δεν έχει ανακληθεί η επιταγή, φωτοαντίγραφο του σώματος και της εντολής έκδοσης της επιταγής και απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή

• Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (ηλεκτρονική κατάθεση) για εξοφλήσεις παραστατικών αρκεί να προσκομιστεί: αναλυτική κίνηση λογαριασμού (extrait), σε επίσημο έντυπο τράπεζας ή με σφραγίδα και υπογραφή της τράπεζας, αντίγραφο ηλεκτρονικής συναλλαγής (ηλεκτρονικό καταθετήριο) σφραγισμένο από την Τράπεζα και απόδειξη είσπραξης προμηθευτή.

• Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης δαπανών με χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών μέσω εταιρικής πιστωτικής κάρτας.

Βασικές επισημάνσεις:

• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (13/09/2011).

• Στα παραστατικά εξόφλησης (καταθετήρια, αποδείξεις κλπ) πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία συναλλαγής (πχ καταθέτης, αριθμός τιμολογίου, λήπτης κατάθεσης κλπ)

• Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα και τα swift των εμβασμάτων.

• Το σύνολο των παραστατικών πρέπει να έχει εκδοθεί και εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου (20/05/2015 χωρίς εγκεκριμένο αίτημα παράτασης)

• Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων (δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών, ούτε και τμηματική τιμολόγηση ενιαίας δαπάνης.

• Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.

• Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και δεν επιχορηγείται για καμία κατηγορία επιχείρησης.

• Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.

• Στις περιπτώσεις αποδείξεων παροχής υπηρεσιών υπάρχει και παρακράτηση 20% επί της καθαρής αξίας που αποδίδεται από τον πελάτη στην εφορία.

• Απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης για όλα τα τιμολόγια. Γίνεται αποδεκτή βεβαίωση του προμηθευτή για εξόφληση παραστατικών, με πλήρη αναγραφή των τιμολογίων που εξοφλούνται.

• Όταν η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό και δεν φαίνεται ως καταθέτης η επιχείρηση, αλλά τρίτος (εργαζόμενος ή πρόσωπο που δεν σχετίζεται με την επιχείρηση), τότε δύναται να ζητηθεί σχετικό έγγραφο που προκύπτει ότι το πρόσωπο που έκανε την κατάθεση είναι εργαζόμενος της επιχείρησης (αναγγελία πρόσληψης, πρόσφατος πίνακας προσωπικού) και καρτέλα ταμείου.

• Όταν η πληρωμή γίνεται με επιταγή, πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα εξοφλητικών αποδείξεων, εμβασμάτων προς προμηθευτές και σωμάτων επιταγών μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται η εξόφληση των επιταγών.

Παραστατικά δαπανών και πληρωμών

i.   Παραστατικά αγοράς (Τιμολόγια, Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια Έργου)

ii.  Δελτία αποστολής ή παραστατικά μεταφοράς για τιμολόγια εξωτερικού (πχ CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π.)

iii. Kαταθετήρια/σώματα επιταγών και extrait σφραγισμένα από την τράπεζα, παραστατικά μεταφοράς από λογαριασμό της επιχείρησης σε προμηθευτή και extrait σφραγισμένα από την τράπεζα.

iv.  Εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή (απαραίτητα με σφραγίδα προμηθευτή).


Β. Παραδοτέα – Φυσικό Αντικείμενο


Εξοπλισμός

Για τις δαπάνες εξοπλισμού απαιτείται:

• Εξοπλισμός εγκατεστημένος, σε πλήρη λειτουργία, με δυνατότητα ελέγχου των σειριακών αριθμών.

• Βεβαίωση για το καινουργές και αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του μηχανήματος (εκτός κι αν το serial number αναγράφεται στο τιμολόγιο).

• Για τις δαπάνες λογισμικού απαιτείται:

• Άδειες χρήσης λογισμικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις κατασκευαστών για την άδεια χρήσης.

• Στην περίπτωση προμήθειας λογισμικού μέσω internet πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου για την ορθότητα και νομιμότητα του παραστατικού.

• Βεβαίωση για καινουργές και αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του λογισμικού (εκτός αν το serial number αναγράφεται στο τιμολόγιο). Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας.

• Το λογισμικό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε σταθερό υπολογιστή (desktop) ή σε φορητό υπολογιστή (laptop) που ανήκει αποδεδειγμένα στην επιχείρηση.

• Επίσης θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις δυνατότητες για τις οποίες έχει εγκριθεί.(υποχρεωτική η επίδειξη λειτουργίας και η δυνατότητα αναφορών/εκτυπώσεων).

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Για τις δαπάνες της κατηγορίας χρειάζεται να προσκομισθούν:

• Αντίγραφα αδειών ή εγκρίσεων που απαιτήθηκαν στην υλοποίηση των δαπανών.

• Ιδιωτικά συμφωνητικά κατατεθειμένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για υλοποίηση δαπανών που αφορούν σε κτιριακές δαπάνες και έχουν εκδοθεί Τ.Π.Υ.

Προβολή – προώθηση

Για τις δαπάνες της κατηγορίας χρειάζεται να προσκομισθούν:

• Παραστατικά μεταφοράς εκθεσιακού υλικού (δελτία αποστολής εκθεμάτων, παραστατικά μεταφορικής εταιρείας, κλπ) σε εκθέσεις που συμμετείχε η επιχείρηση.

• Κατάλογος εκθετών, φωτογραφικό υλικό συμμετοχής σε έκθεση, βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή της έκθεσης.

• Αποκόμματα εισιτηρίων μετακίνησης των στελεχών για την συμμετοχή της επιχείρησης σε έκθεση.

• Δείγματα των διαφημιστικών έντυπων , επαγγελματικών καρτών, folder, διαφημιστικών δώρων.

• Αντίγραφο του συνόλου των διαφημιστικών καταχωρήσεων που θα έχουν πραγματοποιηθεί.

• Ενδεικτικές εκτυπώσεις νέας ιστοσελίδας. Επίσης αναλυτική σύμβαση έργου με κατασκευαστή όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και το αντίστοιχο κόστος τους.

• Δεν είναι επιλέξιμες οι ενέργειες προβολής σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Υπηρεσίες Συμβούλων

Για τις παραπάνω δαπάνες απαιτείται:

• Σύμβαση κατατεθειμένη στην αρμόδια ΔΟΥ (ανεξαρτήτως ποσού).

• Για πιστοποίηση δαπανών διαχειριστικών συστημάτων ή προϊόντων, προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού, πιστοποιημένου φορέα από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή από τον ΕΣΥΔ.

• Αντίγραφα μελετών (μάρκετινγκ, ερευνών αγοράς κλπ)

Επισήμανση: Για την πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων δεν είναι επιλέξιμες οι επαναληπτικές Επιθεωρήσεις καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των ελεγκτών του φορέα Πιστοποίησης.

Δαπάνες που αφορούν στην ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού.

Στις περιπτώσεις που επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσει δαπάνες που αφορούν στον γαστρονομικό τουρισμό, θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον παραδοτέα από τα οποία θα προκύπτει η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, όπως:

• Φωτογραφίες από βραδιές γαστρονομικών εκδηλώσεων

• Βίντεο από εκδηλώσεις που θα οργανωθούν

• Καταχωρήσεις ή έντυπο υλικό οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας.

Λογιστικές εγγραφές

Απλογραφικά βιβλία (πρώην Β’ κατηγορίας)

Σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης:

• Αντίγραφα σελίδων βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, όπου είναι καταχωρημένα όλα τα παραστατικά δαπανών που αφορούν την επένδυση.

• Αντίγραφο του βιβλίου Παγίων, όπου είναι καταχωρημένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης.

Σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησης:

• Αντίγραφο της θεωρημένης μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, για κάθε μήνα όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που αφορούν την επένδυση(μέχρι 31/12/2012).

• Αθεώρητες εκτυπώσεις του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων των αντίστοιχων μηνών – ξεχωριστή εκτύπωση για κάθε μήνα ώστε να φαίνονται και τα σύνολα του κάθε μήνα - όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που αφορούν την επένδυση

• Αντίγραφο του βιβλίου Παγίων, όπου είναι καταχωρημένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης προστεθεί (εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει τέτοιο, τότε θα πρέπει να δημιουργήσει, καθώς προβλέπεται ξεκάθαρα από τον οδηγό του προγράμματος).