Μεταποίηση στις νέες συνθήκες


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδυτικά έργα στα πλαίσια του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και για τη σωστή υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε για την τήρηση των παρακάτω:

• Τήρηση τιμολογίων, δελτίων αποστολής και λοιπών παραστατικών (εξοφλητικές αποδείξεις, extrait κ.λ.π) που αφορούν στην επένδυση σε ένα κλασέρ.

• Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφλημένα παραστατικά.
    • Παραστατικά μέχρι 1.500 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) μπορεί να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή ή επιταγές της επιχείρησης ή καταθέσεις στο τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.
    • Για παραστατικά άνω των 1.500 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) η εξόφληση (τμηματική ή ολική) γίνεται μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή της επιχείρησης.

Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

• Πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των επιταγών και των extrait των τραπεζών, καθώς και των εγγραφών (βιβλίο εσόδων - εξόδων για Β΄ κατηγορίας βιβλία και γενικό ημερολόγιο, θεωρημένο ισοζύγιο μηνός κίνησης, καρτέλα προμηθευτή για Γ΄ κατηγορίας βιβλία).

• Αποδείξεις είσπραξης από τους προμηθευτές για όλες τις πληρωμές.

• Σε περίπτωση προμήθειας μηχανήματος, του οποίου η καθαρή αξία υπερβαίνει τα 70.000 Ευρώ, θα πρέπει η αγορά του να πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Στην περίπτωση που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση θα πρέπει μαζί με τα παραστατικά αγοράς του να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του μηχανήματος από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπο του .

• Βεβαιώσεις για το καινουργές και αμεταχείριστο των μηχανημάτων, καθώς και τα Serial Number και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις (βιβλίο εκθετών, φωτογραφίες), βεβαιώσεις - πιστοποιητικά ISO.

• Ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργατών, κατατεθειμένα σε ΔΟΥ για τους εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες (κτιριακές εργασίες, μελέτες, ISO, HACCP, κλπ).

• Λήψη άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας ή άλλες υποχρεωτικές άδειες που εκδίδονται από Υπηρεσίες για τον καινούργιο εξοπλισμό ή νόμιμο απαλλακτικό, έως το τέλος του έργου.

• Διατήρηση του μέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας των ετών 2009/2010 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα λάβει ποσό επιχορήγησης μειωμένο κατά το ποσοστό της συνολικής μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων το ποσοστό μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της επιχορήγησης.