Καθεστώς Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/22
Καθεστώς Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε ισχύ το καθεστώς ενισχύσεων που αφορά στην Αγροδιατροφή – Πρωτογενή Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και επιλεγμένους οικονομικούς κλάδους.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στο Βόρειο Αιγαίο, 70% στη Κρήτη, Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, σε 60% έως 70% στην Πελοπόννησο (ανάλογα την περιοχή), 60% σε Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, 35% στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Δυτική και Ανατολική Αττική & Πειραιά και Νήσους, τα ποσοστά προσαυξάνονται σε 45%. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 10% και για τις μεγάλες κατά 20%.
Οι εντάσεις ενίσχυσης κυμαίνονται από 80% έως 100% του ποσοστού του ανωτέρω Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εξαρτώμενες από το μέγεθος της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές, διατηρητέα κτήρια, Β.ΕΠ.Ε, Τεχνολογικά Πάρκα, επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές), ενώ τα είδη ενίσχυσης θα αφορούν κατά περίπτωση, σε επιχορήγηση μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φορολογική απαλλαγή, leasing και επιδότησης κόστους απασχόλησης.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης σε Κοιν.Σ.Επ. και συνεταιρισμούς ορίζεται στα 50.000 Ευρώ, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 250.000 Ευρώ, στις μεσαίες στα 500.000 Ευρώ και στις μεγάλες επιχειρήσεις στο 1.000.000 Ευρώ, ενώ εξαιρούνται οι υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων έως του ποσού του 200.000 Ευρώ. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ορίζεται στις 500.000 Ευρώ στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων της Πρωτογενούς Παραγωγής και τα 3.000.000 Ευρώ, στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής συνδυασμένων επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης. Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός), με την προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων είναι οι παρακάτω: 

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, όπου αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% των ενισχυόμενων δαπανών, 60% για θερμοκήπια και το 80% για διατηρητέα κτήρια.
 • Αγορά συνόλου ή μέρους υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει.
 • Αγορά – εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Μισθώματα leasing καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού, όπως μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας – εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 30% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%.
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα φυτικής – γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ), των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Όσον αφορά στις μη περιφερειακές ενισχύσεις, επιλέξιμες είναι οι κάτωθι δαπάνες:

 • Δαπάνες συμβούλων για νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% αυτών και ενισχύονται έως 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 50.000 Ευρώ.
 • Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων.
  Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% αυτών και ενισχύονται έως το 5% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
  Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως το 40% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και με ένταση ενίσχυσης έως 55% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
  Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως το 10% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, με ένταση ενίσχυσης 50% το οποίο δύναται να ανέλθει μέχρι το 70% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
  Οι δαπάνες ενισχύονται έως 10% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, με ένταση ενίσχυσης 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε μία Περιφερειακή Ενότητα και να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.   

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παράτασης για δυο (2) περαιτέρω έτη, με την προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου.

Οι υποβολές των επενδυτικών προτάσεων ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα από 03.10.2022 έως 30.12.2022.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
en_USEnglish