ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/22 Καθεστώς Ενισχύσεων Τουριστικών Επενδύσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/22
Καθεστώς Ενισχύσεων Τουριστικών Επενδύσεων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε ισχύ το δεύτερο καθεστώς ενισχύσεων που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 • Ίδρυση/επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων, με παρέλευση πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας ή την ολοκλήρωση προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού.
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων καταλυμάτων, με αναβάθμιση σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.
 • Επέκταση/εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για 2 έτη πριν την υποβολή της αίτησης και αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής camping, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3 τουλάχιστον αστέρια.
 • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σύνθετων καταλυμάτων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.
 • Ίδρυση/εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφ’ όσον σωρευτικά, φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές, είτε σε περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα, είτε σε νησιά με πληθυσμo έως 3.100 κατοίκους και κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών, διατηρώντας ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.
 • Ίδρυση, επέκταση/εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση των ενισχυόμενων τμημάτων γίνεται μετά από τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.                                                     

ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στο Βόρειο Αιγαίο, 70% στη Κρήτη, Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, σε 60% έως 70% στην Πελοπόννησο (ανάλογα την περιοχή), 60% σε Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, 35% στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Δυτική και Ανατολική Αττική & Πειραιά και Νήσους, τα ποσοστά προσαυξάνονται σε 45%. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 10% και για τις μεγάλες κατά 20%. Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται οι Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Θηρασίας. Οι εντάσεις ενίσχυσης κυμαίνονται από 80% έως 100% του ποσοστού του ανωτέρω Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εξαρτώμενες από το μέγεθος της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές, διατηρητέα κτήρια, περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές), ενώ τα είδη ενίσχυσης θα αφορούν κατά περίπτωση, σε επιχορήγηση μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φορολογική απαλλαγή, leasing και επιδότησης κόστους απασχόλησης.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης στις Κοιν.Σ.Επ. και στους συνεταιρισμούς ορίζεται στα 50.000 Ευρώ, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 250.000 Ευρώ, στις μεσαίες στα 500.000 Ευρώ και στις μεγάλες επιχειρήσεις στο 1.000.000 Ευρώ, ενώ εξαιρούνται από την συμμετοχή στο καθεστώς ενίσχυσης, οι ατομικές και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός), με την προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
Ειδικότερα, επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών και μη περιφερειακών ενισχύσεων είναι οι εξής:

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, όπου αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% των ενισχυόμενων δαπανών και το 80% για διατηρητέα κτήρια.
 • Αγορά συνόλου ή μέρους υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού που έχει κλείσει τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Αγορά/εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων.
 • Μισθώματα leasing καινούργιου εξοπλισμού.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού, όπως μεταφορά τεχνολογίας, διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας εγκατάστασης λογισμικού και οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ διαμορφώνεται στο 50%.
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.                                                                                                                                        

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Δαπάνες συμβούλων για νεοσύστατες (χωρίς κλεισμένη διαχειριστική χρήση), μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 5% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και έως 50.000 Ευρώ.
 • Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% αυτών και ενισχύονται έως το 5% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Ενισχύονται έως το 40% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, με ένταση ενίσχυσης 55% του ενισχυόμενου κόστους.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως το 10% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, με ένταση ενίσχυσης 50% το οποίο δύναται να ανέλθει μέχρι το 70% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Οι δαπάνες ενισχύονται έως 10% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, με ένταση ενίσχυσης 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 3 έτη από την έκδοση απόφασης υπαγωγής, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης για 2 περαιτέρω έτη, με την προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος. 

Οι υποβολές των επενδυτικών προτάσεων ορίζονται στο χρονικό διάστημα από 12.06.2023 έως 13.10.2023

Οι υποβολές στο πρώτο καθεστώς ενισχύσεων ολοκληρώθηκαν στις 05.12.22 και αναμένονται τα αποτελέσματα

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
en_USEnglish