ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021–2027. Στόχος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επιλεγμένους κλάδους της Οικονομίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • Oι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (να μην έχουν ξεπεράσει τους 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας μέχρι τις 18.12.2023), πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τους τομείς του τουρισμού, της εστίασης και του λιανικού εμπορίου και θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ. Ενδεικτικά,οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της δράσης θα πρέπει να αφορούν σε επιλεγμένες δραστηριότητες των κλάδων 07 – 32 (εξόρυξη, παραγωγή τροφίμων, ποτών, ένδυση – υπόδηση, εκτυπώσεις, χημικά, φαρμακευτικά είδη, πλαστικά, ελαστικά, μη μεταλλικά και μεταλλικά προϊόντα, Η/Υ, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα, έπιπλα και οχήματα), 35 – 39 (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), 41 κατασκευές κτηρίων, 42 έργα πολιτικού μηχανικού, 45 χονδρικό και λιανικό εμπόριο οχημάτων και μοτοσικλετών, 46 χονδρικό εμπόριο, 49 χερσαίες μεταφορές, 52 αποθήκευση, 53 ταχυμεταφορές, 58 εκδοτικές δραστηριότητες, 59 παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων, 61 τηλεπικοινωνίες, 62 προγραμματισμός Η/Υ, 63 πληροφορική, 68 – 69 (κτήρια, μισθώσεις, νομικές συμβουλές), 71 αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, 72 επιστημονική έρευνα, 73 διαφήμιση, 74 σχεδιασμός και εξειδικευμένο σχέδιο, 75 (κτηνιατρικές υπηρεσίες), 77 ενοικίαση και εκμίσθωση, 78 (εύρεση απασχόλησης – προσωπικού), 81 (υπηρεσίες σε κτήρια και χώρους), 82 διοικητικές δραστηριότητες, 85 εκπαίδευση, 86 ανθρώπινη υγεία, 87 και 88 βοήθεια με παροχή καταλύματος – κοινωνική μέριμνα και 90 τέχνες – διασκέδαση, 91 δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
  • δραστηριότητες, 93 (αθλητικές εκδηλώσεις – ψυχαγωγία), 95 (επισκευή επίπλων), 96 (υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος, κλπ).
  • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
  • Οι φορείς δεν θα πρέπει να έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το κανονισμό De Minimi

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα διαμορφώνεται από 30.000 έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, πλέον 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (1 ΕΜΕ) και πλέον 10% για ειδικές περιοχές (απομακρυσμένες, πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς, μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων), ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι η αναγκαία ιδία συμμετοχή του επενδυτή, θα πρέπει να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη της δράσης, ήτοι 18.12.2023 και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Έως 80%

2

Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός – εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας

Έως 100%

Ψηφιακός εξοπλισμός και λοιπός εξοπλισμός γραφείου                             

Έως 10.000 Ευρώ

3

Μεταφορικά μέσα

Έως  50.000 Ευρώ

4

Λογισμικά, υπηρεσίες λογισμικού και κατασκευή ιστοσελίδων

Έως 10.000 Ευρώ

5

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς SaaS

Έως 5.000 Ευρώ

6

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

Έως 3.000 Ευρώ

7

Τεχνικές Μελέτες & δαπάνες υποστήριξης

Έως 30.000 Ευρώ

Σύνταξη αίτησης συμμετοχής και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Έως 10.000 Ευρώ

8

Προβολή, προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις

Έως 10.000 Ευρώ

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

Έως 20.000 Ευρώ

9

Έμμεσες Δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να φροντίσει άμεσα για την έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης και οικοδομικής άδειας (κατ’ ελάχιστον απαιτείται λήψη αίτησης προέγκρισης οικοδομικής άδειας). Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται σε 24 μήνες.

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα από 18.12.2023 έως 29.02.2024 

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek