Καθεστώς Ενισχύσεων Επιχειριματικότητα 360

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/22
Καθεστώς Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε ισχύ το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360ο», που αφορά σε επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
Εξόρυξη μαρμάρων και ασβεστολιθικών λίθων (ΚΑΔ 08.11.11), εξόρυξη γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων (ΚΑΔ 08.11.12), αφαλάτωση θαλασσινού νερού (ΚΑΔ 36.00.20.01) σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος, 38.2 επεξεργασία και διάθεση λυμάτων, 38.3 ανάκτηση υλικών, 39 δραστηριότητες εξυγίανσης, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59, 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios», διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων. Επίσης ενισχύονται οι υπηρεσίες γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον 6 γηπέδων, κολυμβητήρια (πισίνες) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων για αθλητικούς σκοπούς, μηχανικά πλυντήρια (ΚΑΔ 96.01.19.02) και σιδερωτήρια ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) και αφορά σε άνω του 60%, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας, με ελάχιστο ύψος επένδυσης το 1 εκατ. Ευρώ, κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης, παροχή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ, άνω του 1 εκατ. Ευρώ και τέλος, οίκοι ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος επένδυσης το 1 εκατ. Ευρώ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στο Βόρειο Αιγαίο, 70% στη Κρήτη, Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, σε 60% έως 70% στην Πελοπόννησο (ανάλογα την περιοχή), 60% σε Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, 35% στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Δυτική, Ανατολική Αττική, Πειραιά και Νήσους, τα ποσοστά προσαυξάνονται σε 45%. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 10% και για τις μεγάλες κατά 20%.
Οι εντάσεις ενίσχυσης κυμαίνονται από 80% έως 100% του ποσοστού του ανωτέρω Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εξαρτώμενες από το μέγεθος της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές, διατηρητέα κτήρια, Β.ΕΠ.Ε, Τεχνολογικά Πάρκα, επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές), ενώ τα είδη ενίσχυσης θα αφορούν κατά περίπτωση, σε επιχορήγηση (μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), φορολογική απαλλαγή, leasing και επιδότησης κόστους απασχόλησης.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ελάχιστο ύψος ανέρχεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 250.000 Ευρώ, στις μεσαίες στα 500.000 Ευρώ και στις μεγάλες επιχειρήσεις στο 1.000.000 Ευρώ. Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό, όπου το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής και εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηρίων, ειδικών, βοηθητικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 45% των δαπανών και 80% για διατηρητέα κτήρια.
 • Αγορά υφιστάμενων παγίων επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει.
 • Απόκτηση καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Μισθώματα leasing καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες σε άυλα στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 30% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης της επένδυσης και υπολογίζεται για 2 έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Δαπάνες συμβούλων για νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 5% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και έως 50.000 Ευρώ.
 • Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 50% αυτών και ενισχύονται έως το 5% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
  Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως το 40% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και με ένταση ενίσχυσης 55% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
 • Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης έως το 10% των περιφερειακών ενισχύσεων, με ένταση ενίσχυσης 50% το οποίο δύναται να ανέλθει μέχρι το 70% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις, έως 10% των περιφερειακών ενισχύσεων, με ενίσχυση 50%.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 3 έτη από την απόφαση υπαγωγής, με δυνατότητα παράτασης 2 ετών, με προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Οι ηλεκτρονικές υποβολές ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα από 09.01.2023 έως 10.04.2023.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek