«ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021 - 2027»

Η προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αναμένεται η δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης.

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).

Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

 1. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 2.  Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 3. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 4. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 5. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 6. Αειφόρος Ενέργεια
 7. Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek