Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΕΣΠΑ ΔΑΜ «Ίδρυση, ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης»

Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΕΣΠΑ ΔΑΜ «Ίδρυση, ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης»
 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών προδημοσίευσε δυο δράσεις που αφορούν στην ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Οι δράσεις στοχεύουν σε υλοποίηση ενεργειών που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υπό σύσταση ΜμΕ που θα πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών μετά την υποβολή του φακέλου, οι νέες με λιγότερες από 2 διαχειριστικές χρήσεις και οι υφιστάμενες ΜμΕ με περισσότερες από 2 κλεισμένες χρήσεις και θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τριπόλεως της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) των επενδυτικών φορέων θα καθοριστούν με στην επίσημη πρόσκληση των δράσεων, ενώ θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά και τα παρακάτω:

  • Να είναι εγγεγραμμένες ή να εγγραφούν στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων.
  • Να περιλαμβάνουν δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Να περιλαμβάνουν τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) νέας θέσης εργασίας (εκφρασμένη σε ΕΜΕ).
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων De Minimis που χορηγηθήκαν στο χρονικό διάστημα των τριών τελευταίων ετών, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 Ευρώ

Οι επενδυτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν τους κλάδους αγροδιατροφικής αλυσίδας, ψηφιακών τεχνολογιών, βιοεπιστημών, υγείας και φαρμάκων, τουρισμού, πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών, αειφόρου ενέργειας, περιβάλλοντος – κυκλικής οικονομίας, υλικών – κατασκευών – βιομηχανιών και μεταφορών – εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης κυμαίνεται από 20.000 Ευρώ έως 100.000 Ευρώ, ενώ η ενίσχυση ανέρχεται στο 70% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 30% του προϋπολογισμού, θα αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ορίζεται σε 12 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία επίσημης δημοσίευσης της πρόσκλησης (18.01.2024) και εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

  • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας & ύδατος, καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων.
  • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων. Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου και λοιπός εξοπλισμός της επιχείρησης.
  • Δαπάνες Λογισμικού. Επιλέξιμες δαπάνες είναι η κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία, λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing», ή άλλο παρεμφερές αυτού, πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε., πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και δαπάνες προσωπικού.
  • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των παραπάνω κατηγοριών)

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι επενδυτικές προτάσεις και για τις δυο δράσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 08.02.2024 έως 19.04.2024.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek