ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 - 2027» «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 – 2027»

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε σε ισχύ τη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027». Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης και σε αυστηρά επιλέξιμους ΚΑΔ όπως 10 – 32 μεταποίηση (παραγωγή τροφίμων, ποτών, ένδυση – υπόδηση, εκτυπώσεις, φαρμακευτικά είδη, πλαστικά, ελαστικά, μη μεταλλικά και μεταλλικά προϊόντα, Η/Υ, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα, έπιπλα και οχήματα), 37 – 39 (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών), 52 αποθήκευση, 55 τουριστικά καταλύματα, 58 εκδοτικές δραστηριότητες, 59 παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων, 63 πληροφορική, 74 σχεδιασμός και εξειδικευμένο σχέδιο, 87 δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος και 91 δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
 • Λειτουργούν νόμιμα, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και δεν είναι προβληματικές.
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Κάθε επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει να εξυπηρετεί τους παρακάτω τομείς:
 1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα.
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα.
 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες.
 4. Αειφόρος Ενέργεια.
 5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία.
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία.
 8. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 60.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία εκ των δύο πλήρων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, πριν την υποβολή της αίτησης με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 Ευρώ. Η αναγκαία ιδία συμμετοχή, θα πρέπει να καλυφθεί με ιδία κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Δαπάνες για κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προμήθειας – εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Περιλαμβάνεται ο παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, προμήθεια μηχανημάτων έργου, ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός τύπου όπως κλαρκ, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα έως 50% του Π/Υ & έως 50.000 Ευρώ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών, έως 6.000 Ευρώ, προμήθεια/χρήση λογισμικών έως 20% του έργου, παροχή υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων έως 40% του έργου, πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών και διαδικασιών, έως 3 πιστοποιητικών και μέχρι τα 3.000 Ευρώ ανά πιστοποιητικό, υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας, branding έως 10% του έργου, πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνίες και μεταφορά τεχνογνωσίας έως 40% του έργου, λογισμικά και δικαιώματα χρήσης προγραμμάτων λογισμικού έως 60% του έργου.
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης έως 40% του έργου: Περιλαμβάνεται η συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και έξοδα προβολής – προώθησης.
 • Δαπάνες προσωπικού: Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, έως 15.000 Ευρώ και 1 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του σχεδίου)
  Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 13.12.2023.
Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 22.01.2024 έως 22.05.2024.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek