«Επιχορήγηση επιχειρίσεων παροχής λογιστικών και  φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον πενήντα τριών (53) αιτήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 91.000,00 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 12.767 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 22.103.267,55 ευρώ.

14 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε η 8η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης, μόνο εφόσον έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αρχική αίτηση υποβολής στη Δράση έως 13/05/2022 και ώρα 15:00, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης, μέσω email προς τη δηλωμένη στην αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 13/5/2022 οι υποβολές στην πρόσκληση για το πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών». Ωφελούμενοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Λογιστών – Φοροτεχνικών/Μητρώο Νομικών Προσώπων του ΟΕΕ, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 28/02/2022.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τους έως 2.000€ με έσοδα χρήσης άνω των 20.000€ και έως 1.500€ με έσοδα χρήσης 2020 κάτω από 20.000€.

Μέσω της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν :

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 

Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

 

Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 13/5/2022 και αναμένονται επιπλέον ανακοινώσεις αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek