Πράσινη Μετάβαση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – (ΕΠΑνΕΚ 2021 – 2027)
Δράση 1: «Πράσινoς Μετασχηματισμός ΜμΕ – 04ΚΕ»
Δράση 2:«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – 05ΚΕ»


Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε εφαρμογή τις δράσεις «Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ», που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων, μέσω χρήσης βέλτιστων πρακτικών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον μια (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης, να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των έργων αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφ’ όσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο δράσεις:

 • Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός» που αφορά σε επιχειρήσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό από 200.001 έως 1 εκ. Ευρώ, όπου επιλέξιμοι είναι οι φορείς οι οποίοι έχουν τρείς (3) ΕΜΕ το έτος πριν την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής. Ως ανώτατο όριο ενίσχυσης ορίζονται τα 500.000 Ευρώ, εκτός εάν επιλεγεί το χρηματοδοτικό καθεστώς De Minimis, όπου το σύνολο ενισχύσεων που έχει λάβει ο φορέας της επένδυσης στη τελευταία τριετία δεν ξεπερνούν τα 200.000 Ευρώ. Σε αυτή τη περίπτωση η ενίσχυση ανέρχεται σε 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ παρέχεται επιπλέον ενίσχυση 10% (πλην των μεσαίων επιχειρήσεων), εφ’ όσον προβλέπονται δαπάνες πράσινης μετάβασης – green, τουλάχιστον στο 20% του ενισχυόμενου κόστους.
 • Δράση 2 «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ» με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 30.000 έως 200.000 Ευρώ, όπου επιλέξιμοι είναι οι φορείς που διαθέτουν δυο (2) ΕΜΕ το έτος πριν την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και για την οποία ισχύει ο κανόνας De Minimis (σύνολο ενισχύσεων 200.000 Ευρώ τελευταίας τριετίας που διέπονται από τον κανόνα). Η ένταση ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ θα παρέχεται επιπλέον ενίσχυση 10%, εφ’ όσον προβλέπονται και πιστοποιούνται δαπάνες πράσινης μετάβασης – green, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και στις δυο δράσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών μιας εκ των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, ανάλογα με την δράση που θα επιλεγεί και αφορούν σε:

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, έως 40% του προϋπολογισμού και για τις δυο δράσεις
 • Εγκατάσταση σύγχρονου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μηχανημάτων, έως 100% και για τις δυο Δράσεις. Ειδικότερα, για τη δάση «πράσινος μετασχηματισμός», λόγω Γ.Α.Κ., απαιτείται ελάχιστο ύψος δαπάνης 20% επί του προϋπολογισμού
 • Εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης (green), εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση, απόκτηση εξοπλισμού κυκλικής οικονομίας, έως 50% και για τις δύο Δράσεις.
 • Πιστοποίηση προϊόντων & υπηρεσιών έως 10% του έργου για την «πράσινη παραγωγική επένδυση». Για τον «πράσινο μετασχηματισμό» έως 10% (DeMinimis) και 10% έως 50.000 Ευρώ (Γ.Α.Κ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας (branding), έως 5% και για τις δύο Δράσεις
 • Δαπάνες ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας, έως 20.000 Ευρώ για την «πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ». Για τον πράσινο μετασχηματισμό  στον DeMinimis έως 20.000 Ευρώ, ενώ για τον Γ.Α.Κ. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% και για τις δύο Δράσεις
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών κτηριακών και εξοπλισμού, έως 10% για την «παραγωγική επένδυση ΜμΕ». Για τον «πράσινο μετασχηματισμό» έως 10% (DeMinimis) και έως 80.000 Ευρώ (Γ.Α.Κ.)
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου έως 4% για την «πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ». Για τον «πράσινο μετασχηματισμό», (Γ.Α.Κ.) 4% και έως 25.000 Ευρώ, ενώ για τον DeMinimis 4% και έως 10.000 Ευρώ
 • Δαπάνες απόκτησης μεταφορικών μέσων υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως και 50.000 Ευρώ για την «παραγωγική επένδυση ΜμΕ». Για τον «πράσινο μετασχηματισμό», για τον DeMinimis έως 50.000 Ευρώ, για τον Γ.Α.Κ. από 25% με ανώτατο όριο τα 100.000 Ευρώ
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, έως 45.000 Ευρώ για την «πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ», ενώ για τον πράσινο μετασχηματισμό και ειδικότερα για το καθεστώς DeMinimis, έως 20% του έργου και έως 45.000 Ευρώ, ενώ για τον Γ.Α.Κ. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη
 • Έμμεσες δαπάνες. Αποτελούν υποχρεωτική δαπάνη, 7% για την «πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ», για τον «πράσινο μετασχηματισμό» μόνο για τον DeMinimis σε 7% του έργου, ενώ για το καθεστώς Γ.Α.Κ. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται σε 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, ενώ η έναρξη υποβολής των προτάσεων και στις δυο δράσεις ορίζεται η 22.03.2023.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek