Πράσινος Αγροτουρισμός

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έθεσε σε εφαρμογή την δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα». Στόχος του προγράμματος θα είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων, η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν οι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) οι οποίες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Οι φορείς θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους ΚΑΔ 55 καταλύματα, 56 δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, 79 δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδιών και κρατήσεων, 90 δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, 91 δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, 93 αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Ειδικότερα για τα καταλύματα δύναται η ενίσχυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 • Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών
 • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
 • Επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων για μονόχωρες τα 40 τ.μ. και για δύο κύριων χώρων τα 60 τ.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η ένταση ενίσχυσης για πολύ μικρές – μικρές επιχειρήσεις θα ανέρχεται στο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιάς και νήσοι που διαμορφώνεται σε 45% και του δυτικού τομέα Αθηνών σε 35%.
Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται σε 40% για όλη την Ελλάδα πλην της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου το ποσοστό διατηρείται στο 50%. Στις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά μειώνονται κατά 10%, σε σχέση με αυτά των μεσαίων επιχειρήσεων. Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός), με την προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση. Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 500.000 Ευρώ έως 7.500.000 Ευρώ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 500.000 Ευρώ έως 12.500.000 Ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε:

 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου που εξυπηρετεί τις ανάγκες της μονάδας
 • Αγορά, εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία της μονάδας, με γνώμονα την προστασία περιβάλλοντος (χαμηλής κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος, κλπ).
 • Οχήματα σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Προμήθεια, νέου εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
 • Πάγια στοιχεία ενεργητικού.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, Η/Υ, συστημάτων ασφαλείας, κλπ.
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, κλπ.
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις, έως 500.000 Ευρώ
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), έως 300.000 Ευρώ.

Ο Φ.Π.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Η κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης θα γίνεται στο χρονικό διάστημα από 19.07.2022 έως 30.09.2022 με σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek