Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει θέσει σε εφαρμογή το μέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 – 2020.

Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη βελτίωση της παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της ποιότητας, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προστασία εδάφους και νερών, χρήση ΑΠΕ και άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από συλλογικά σχήματα με γεωργική ιδιότητα. Ειδικότερα:

1. Φυσικά πρόσωπα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και να έχουν υποβάλλει Δήλωση για το έτος 2022.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί.

 

2. Νομικά πρόσωπα:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ με υποβολή Δήλωσης για το έτος 2022.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Για την Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Μέτρο και συγκεκριμένα για την Δράση 4.1.5, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας, εκφρασμένη ως τυπική απόδοση, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης μεγαλύτερο ή ίσο των:
 • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
 • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για φυσικά και νομικά πρόσωπα ο μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται έως 150.000 Ευρώ. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει σε 250.000 Ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται μεταξύ 40% και 80% και το ποσοστό εξαρτάται από τον τόπο υλοποίησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων είναι οι ακόλουθες:

 • Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτηρίων και κατασκευών, όπως αποθήκες, θερμοκήπια, στάβλοι, χώρους εξαγωγής και τυποποίησης μελιού κλπ.
 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για αγορά γης.
 • Δαπάνες για περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.
 • Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
 • Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ΑΠΕ.

 

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από 15.03.2023 έως 31.05.2023

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek