Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΑνΕΚ 2021 – 2027
Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Τέθηκε σε εφαρμογή η δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αποσκοπεί στη ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση και σε επιλεγμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η δράση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι φορείς της επένδυσης θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Nα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
 • Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο 80 βαθμούς στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης
 • Να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 50.000 Ευρώ έως 650.000 Ευρώ.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, πλην του Νοτίου Αιγαίου όπου για τις μεσαίες, διαμορφώνεται σε 40%. Ειδικότερα για τον Νομό Αττικής τα ποσοστά διαμορφώνονται, για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 45% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού για την Ανατολική, Δυτική Αττική και Πειραιά – Νήσων και σε 35% για τον Δυτικό τομέα Αθηνών, ενώ δύναται να ενισχυθούν ο Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος τομέας Αθηνών με ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Όλα τα παραπάνω ποσοστά για τις μεσαίες επιχειρήσεις, μειώνονται κατά 10%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών.

 • Εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες την προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0, συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία), συστήματα αυτοματοποίησης, ρομποτικά συστήματα, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κλπ.
 • Εφαρμογές & λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες τη προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (ERP, WMS, ΕDI, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, δεδομένων μεγάλου όγκου – big data, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κλπ.
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες την τεχνική υποστήριξη για παραμετροποίηση και ενσωμάτωση νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κλπ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Επισημαίνεται πως για δαπάνες άνω των 50.000 Ευρώ απαιτείται η προσκόμιση δυο συγκρίσιμων προσφορών, ενώ για δαπάνες άνω των 20.000 Ευρώ, τουλάχιστο μια.

Η αξιολόγηση είναι άμεση και με σειρά υποβολής μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού, η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ανέρχεται σε 15 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, ενώ ως χρονική έναρξη των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ορίζεται η 23.02.2023.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek