Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα».

 

Στόχος του προγράμματος θα είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, η δημιουργία του καταλλήλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην τυποποίηση και εμπορία αυτών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) των τομέων της πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανίας τροφίμων, ποτοποιίας, παραγωγής προϊόντων καπνού, κλωστοϋφαντουργικών υλών και αποθήκευσης οι οποίες:

  • Είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενώ δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
  • Είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως συλλογικοί φορείς, υπό το καθεστώς «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα μόνο για ΜΜΕ:

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, πλην το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (πλήν Κρήτης – Ευβοίας) όπου διαμορφώνεται στο 75% και στην Αττική όπου διαμορφώνεται στο 40%.

Συμπληρωματικά για επενδύσεις στην μεταποίηση:

Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, πλην της Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων αυτής, όπου αυτή διαμορφώνεται σε 40%, και του δυτικού τομέα Αθηνών όπου διαμορφώνεται σε 35%.

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά παραμένουν ως έχουν, εκτός του Νοτίου Αιγαίου που διαμορφώνεται σε 40%, της Αττικής σε 35% και του Δυτικού τομέα Αθηνών σε 25%. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά μειώνονται κατά 10%, σε σχέση με τα ποσοστά των μεσαίων επιχειρήσεων, εκτός των περιφερειών Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου που μειώνονται κατά 15% και της Θεσσαλίας κατά 5%.

Το ύψος του κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 500.000 Ευρώ έως 1.000.000 Ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα οφείλουν, πέραν των δαπανών στον τομέας τους, να πραγματοποιήσουν δαπάνες και στη μεταποίηση και εμπορία.

Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης και εμπορίας οφείλουν, πέραν των δαπανών στον τομέας τους, να πραγματοποιήσουν δαπάνες και στο πρωτογενή τομέα.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας, θα διεξάγεται με σειρά προτεραιότητας στο χρονικό διάστημα από 14.06.2023 έως 14.08.2023 και ώρα 12:00.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek