Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΑνΕΚ 2021 – 2027
Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

 

Τέθηκε σε ισχύ η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», που αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση και σε επιλεγμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Η δράση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους..
Οι φορείς της επένδυσης θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Nα τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα διαμορφώνεται από 200.000 Ευρώ έως 1.200.000 Ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, πλην του Νοτίου Αιγαίου όπου για τις μεσαίες, διαμορφώνεται σε 40%. Ειδικότερα για τον Νομό Αττικής τα ποσοστά διαμορφώνονται, για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 45% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού για την Ανατολική, Δυτική Αττική και Πειραιά – Νήσων και σε 35% για τον Δυτικό τομέα Αθηνών.
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσοστό ενίσχυσης για τις ΜμΕ, ανέρχεται σε 60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις χρηματοδότησης με βάση τον κανόνα De Minimis, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι 200.000 Ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών.

 • Εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες που σχετίζονται με Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ψηφιακά ελεγχόμενο εξοπλισμό, συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας, αυτοματοποίησης σταδίων αλυσίδας αξίας (παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση), μέσω ρομποτικών συστημάτων, αναβάθμισης δικτύων μεταφοράς δεδομένων, συστημάτων διάδρασης, ψηφιακών ελεγχόμενων συστημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού αιχμής Industry 4.0, αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών, επαυξημένης πραγματικότητας, κλπ.
 • Εφαρμογές & λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες τη προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακή ασφάλεια, διαχείριση πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυση δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίηση παραγωγής, αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κλπ.
 • Υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης, με ενδεικτικές δαπάνες τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη παραμετροποίησης και ενσωμάτωσης νέων συστημάτων, πιστοποίησης συστημάτων, κλπ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  Επισημαίνεται πως για δαπάνες άνω των 50.000 Ευρώ απαιτείται η προσκόμιση δυο συγκρίσιμων προσφορών, ενώ για δαπάνες άνω των 20.000 Ευρώ, τουλάχιστο μια προσφορά.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση και με τη σειρά υποβολής και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, ενώ ως χρονική έναρξη των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ορίζεται η 23.02.2023.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek