Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Τέθηκαν σε εφαρμογή οι τρείς (3) δράσεις του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», το οποίο αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση – ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε επιλεγμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Ειδικότερα, οι δράσεις του προγράμματος έχουν ως εξης:

 • Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 18.000 έως 30.000 Ευρώ και με ένταση ενίσχυσης 50%, ενώ για τις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα ανέρχεται σε 60%.

Δείτε αναλυτικά εδώ

 • Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 50.000 έως 650.000 Ευρώ, ενώ οι εντάσεις ενίσχυσης θα ανέρχονται, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης από 10% έως 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά εδώ

 • Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ». Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται από 200.000 έως 1.200.000 Ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ οι εντάσεις ενίσχυσης θα ανέρχονται, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης από 25% έως 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.
  Για τις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), θα υπάρξει επιπλέον ένταση ενίσχυσης 10%.

Δείτε αναλυτικά εδώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και αφορούν σε:

 • Εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, κλπ. Για τις δράσεις 2 και 3 επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει δαπάνες για την προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0, συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία), συστήματα αυτοματοποίησης, ρομποτικά συστήματα, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κλπ.
 • Εφαρμογές & λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες τη προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (ERP, WMS, ΕDI, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, δεδομένων μεγάλου όγκου – big data, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κλπ.
 • Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης. Για την Δράση 2, επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, ενώ για τη Δράση 3 παρέχεται και η επιλογή χρηματοδότησης μέσω του κανόνα DeMinimis (έως 200.000 Ευρώ ενίσχυση σε μια τριετία). 

Συγκεκριμένα για την αρχική επένδυση θα πρέπει πληρείται ένα από τα παρακάτω: 

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
  Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μια από τις τρείς (3) παραπάνω δράσεις του Προγράμματος.
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek