Κοστολόγηση Eργασιών

Κοστολόγηση Εργασιών
Παρακολούθηση Χρηματοροών Έργων και Υποέργων
Ανάλυση σε κέντρα κόστους
Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
Παραγωγή δυναμικών Αναφορών
Εκτύπωση Συγκριτικών κοστολογικών στοιχείων
Ελεγχόμενη Πρόσβαση Χρηστών στις Συναλλαγές του Συστήματος
Πλήρως Παραμετροποιημένη Λειτουργία

Γενικά

Το σύστημα Κοστολόγησης Εργασιών που έχει αναπτύξει η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή με απλό γραφικό περιβάλλον, σχεδιασμένη για να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο εκτελεί εργασίες οι οποίες σχεδιάζονται και εκτελούνται από έναν ή περισσότερους σταθμούς εργασίας. (Κέντρα Κόστους)

Παράγοντες Κόστους

Το σύστημα διαθέτει και παρακολουθεί αναλυτικά τους εξής παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους :

Το κόστος της ανθρώπινης εργασίας (Εργατικά)
Το κόστος χρήσης παγίου εξοπλισμού (Μηχανήματα)
Το κόστος χρήσης αναλώσιμου εξοπλισμού (Ανταλλακτικά)
Το κόστος εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης εργασίας γίνεται από υπηρεσίες εντός ή εκτός του οργανισμού (Μελέτες , Εργολαβίες , Γενικά έξοδα κλπ).
Τα πάγια στα οποία ή για τα οποία εκτελούνται οι διάφορες εργασίες.

Οι εργασίες μπορούν να ομαδοποιηθούν :

ανά τύπο (συντήρησης ,λειτουργίας ή κατασκευής)
ανά χρόνο εκτέλεσης (Συνήθης ή Έκτακτες)
Κάθε εργασία συνδέεται με το πάγιο για το οποίο εκτελείται
Κάθε εργασία μπορεί να έχει προαπαιτούμενες εργασίες
Κάθε εργασία μπορεί να αναλυθεί σε ένα η περισσότερα στάδια

Επιπλέον οι εντολές εργασίας μπορούν να ομαδοποιηθούν :

Ανά σταθμό έκδοσης της εντολής εργασίας
Ανά λογαριασμό έργου, ώστε να ελέγχεται άμεσα η εξέλιξη του κόστους εκτέλεσης του έργου
Ανά λειτουργική μονάδα του οργανισμού.
Ανά τομέα του οργανισμού.

Ένας από τους κύριους στόχους του λογισμικού είναι να λειτουργήσει συμβουλευτικά για τον οργανισμό σε θέματα λήψης αποφάσεων όπως :

Εκτίμησης του κόστους Εργασιών.
Προβλέψεις Χρηματοροής
Χρονικός Προγραμματισμός ανά πάγιο και έτος
Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Αξιολόγησης Υπεργολαβιών
Σύνταξης Προϋπολογισμού

Μία από τις κύριες δυνατότητες της εφαρμογής είναι η κωδικοποίηση και παραμετροποίηση των πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή δίνει την δυνατότητα δυναμικής ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τεχνικής εταιρείας. Οι παράγοντες που κατά βάση κωδικοποιούνται και παραμετροποιούνται είναι :

Η προς κοστολόγηση εργασία.
Οι παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους μιας εργασίας. (Ανθρώπινη εργασία, Εξοπλισμός, Ανταλλακτικά).
Το θεωρητικό μοντέλο κοστολόγησης κάθε εργασίας. (Άρθρο κοστολόγησης).
Τα πάγια στοιχεία.
Τύποι Εργασιών ανά πάγιο και τις αντίστοιχες εργασίες.
Εργολαβίες και Μελέτες.
Έργα.

Αρχιτεκτονική και Πρότυπα Άρθρα Κοστολόγησης

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα σύνταξης ενός ή περισσοτέρων προϋπολογιστικών άρθρων κοστολόγησης μιας εργασίας. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία κοστολόγησης του οργανισμού να καταχωρήσει προϋπολογιστικά το κόστος εκτέλεσης της βασικής μονάδας μέτρησης μιας εργασίας.(πχ το κόστος για ένα κυβικό μέτρο μπετόν) .

Κατά την καταχώρηση μιας εντολής εργασίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πρότυπο άρθρο της εργασίας και το οποίο μπορεί ελεύθερα να διαμορφώσει ώστε να καταχωρίσει τα πραγματικά δεδομένα

Σε ημερήσια βάση για κάθε εργασία καταχωρούνται: η ποσότητα της εκτελεσθείσας εργασίας, το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε συνδεόμενο με τις ώρες, που εργάσθηκε κάθε εργαζόμενος σε κανονικές ώρες και σε υπερωρία ξεχωριστά, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οι ώρες εργασίες τους, οι ποσότητες των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο ανά υλικό (διαμορφούμενο κόστος που περιλαμβάνει μεταφορά του στον τόπο του έργου, πιθανή επεξεργασία του υλικού (ειδικές δοκιμές, προσθήκη μικροϋλικών)

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ταχύτατης εκτέλεσης των καταχωρήσεων καθώς και η δυνατότητα ελέγχου των αποκλίσεων από τα πρότυπα άρθρα

Αυτονομία και Λειτουργία σε Δίκτυο

Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί στο δίκτυο του οργανισμού και να ενημερώνεται άμεσα μια κεντρική βάση δεδομένων αρκεί σε αυτό να διασυνδέονται όλες οι υπηρεσίες του. Στην περίπτωση που οι σταθμοί εργασίας δεν συνδέονται σε ενιαίο δίκτυο το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς ώστε :

Η υπηρεσία κοστολόγησης να μπορεί να ενημερώνει με μαγνητικό μέσο τους περιφερειακούς σταθμούς για αλλαγές στην παραμετροποίηση.
Οι περιφερειακοί σταθμοί να ενημερώνουν την υπηρεσία κοστολόγησης με τις νεες καταχωρήσεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων από την υπηρεσία κοστολόγησης.

Αναφορές και Πληροφόρηση MIS

Πρότυπα Άρθρα.
Παραστατικό Εντολής Εργασίας
Εκτύπωση Παραστατικών Εργασίας με κριτήριο εύρους ποσού.
Συγκριτική εκτύπωση προϋπολογιστικού κόστους μιάς εργασίας με το πραγματικό.
Συγκεντρωτική εκτύπωση των Εντολών Εργασίας με δυνατότητα επιλογής κριτηρίων δυναμικά.
Γράφημα χρονικής παρακολούθησης κόστους ανά ομάδα παγίων
Γράφημα κατανομής παραγόντων διαμόρφωσης κόστους ανά σταθμό εργασίας.

Υποσύστημα Ασφάλειας και Προσβάσεων

Το Σύστημα Εκτίμησης & Παρακολούθησης Κόστους διαθέτει ενσωματωμένο υποσύστημα ασφάλειας και προσβάσεων το οποίο :

Επιτρέπει την είσοδο στην εφαρμογή μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω ελέγχου των κωδικών χρηστών (userid) και των αντίστοιχων μυστικών κωδικών (password).
Προσδιορίζει το επίπεδο λειτουργικότητας που παρέχεται σε κάθε χρήστη. Αυτό εξασφαλίζεται με την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών σε οθόνες και σε επιτρεπτές ενέργειες επ’ αυτών.

Scroll UpScroll Up