Επενδυτικά Σχέδια

«Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.)»

Το Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,πρόκειται να ενισχύσει ιδιωτικές επενδύσεις μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων την 1/2/2022, ορίσθηκε ότι το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,θα είναι σταθερό και σε ποσοστό 0,35%. Ο συγκεκριμένος όρος, σε σχέση με το ύψος του επιτοκίου, ισχύει για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και των δικαιούχων επενδυτών. Διευκρινίζεται πως το επιτόκιο δύναται, κατά περίπτωση, να είναι υψηλότερο, ανάλογα με το τραπεζικό προφίλ των επιχειρήσεων και επενδυτών.

Ειδικότερα, το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, από το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα:

 • Πράσινη μετάβαση,
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός,
 • Καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη,
 • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,
 • Εξωστρέφεια.                                                                                                                                                       

Η Χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με δανειακή χρηματοδότηση από Τ.Α.Α. με επιτόκιο αναφοράς σε ποσοστό έως 50% της επένδυσης, το 30% θα αφορά σε δάνειο προερχόμενο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και τέλος σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης θα ανέρχεται η ιδία συμμετοχή επενδυτή

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης θα είναι:

 • Αγορά και διαμόρφωση γηπέδων, κτηρίων και χρήση αυτών (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Προμήθεια εξοπλισμού – οχημάτων και χρήση αυτών (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Προμήθεια άυλων στοιχείων ενεργητικού και χρήση τους (αποσβέσεις/συνδρομές)
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο, μετακινήσεις και εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων, αναλώσιμα, λειτουργικές δαπάνες (επικοινωνία, ενέργεια, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση), δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing)
 • Κόστος κεφαλαίων και κεφαλαίου κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ).

 

Η έναρξη διαδικασίας υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek