Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
«Ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ»

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ», σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και συνιστούν νομική οντότητα
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  • Έχουν ιδρυθεί – συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  • Ανήκουν σε όλες τις δραστηριότητες, πλην φυτικής, ζωικής παραγωγής και αλιείας
  • Από 01.01.2021 έως 31.12.2021 παρείχαν εξαρτημένη εργασία από 0,01 έως 250 ΕΜΕ.
  • Λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ σε μία τριετία                                                                                                                         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες          Μέγεθος επιχείρησης (μ)                Αξία Voucher (€)                     Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη (€)   

Κατηγορία 1       0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ                       900                                                  1.000        

                           5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ                        1.800                                                2.000

Κατηγορία 2       10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ                       3.600                                                4.000              

                           18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ                       5.400                                                 6.000

Κατηγορία 3        25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ                      9.000                                                 10.000 

                            32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ                     10.800                                                12.000

Κατηγορία 4         40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ                     13.500                                               15.000 

                            50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ                    18.000                                               20.000

                                                            Ένταση ενίσχυσης : 90%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e – shop), εφαρμογές διαχείρισης & υποστήριξης πελατών (CRM), διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HR), διαχείρισης αποθηκών (WMS), πωλήσεων, κρατήσεων (booking), παραγγελειοληψίας – τιμολόγησης, υπηρεσίες clouding και cloud platforms, εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας, εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset management, IoT, RFID), εργαλεία επιχειρησιακής ευφυίας και ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools), industrial data platform templates.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για όλες τι κατηγορίες, οι αιτήσεις υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από 22.06.2022 έως 14.09.2022 

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek