Ψηφιακά Προϊόντα

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα – υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την νόμιμη έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια
 • Έχουν ιδρυθεί – συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Ασκούν δραστηριότητα σε επιλεγμένους κλάδους, ήτοι 58 (εκδόσεις), 61 (τηλεπικοινωνίες), 62 (προγραμματισμού Η/Υ και παροχής συμβουλών).
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩN 

Τα επενδυτικά έργα δύνανται να κυμανθούν από 200.000 Ευρώ έως 2 εκατ. Ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των δραστηριοτήτων (προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, ανάπτυξη προϊόντος και εμπορική αξιοποίηση), ήτοι, δαπάνες βιομηχανικής έρευνας σε 70% για τις μικρές και σε 60% για μεσαίες επιχειρήσεις, πειραματικής ανάπτυξης σε 45% για τις μικρές και σε 35% για τις μεσαίες, μελέτης σκοπιμότητας σε 70% για μικρές και σε 60% για τις μεσαίες, προστασίας παραχθείσας γνώσης σε 50% ενιαία, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50% και δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, επίσης ενιαία για όλες τις ΜμΕ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε:

 • Δαπάνες προσωπικού (≥40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
  Περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν: στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της απασχόλησης, η οποία θα αφορά ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του έργου.
 •  Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
  Περιλαμβάνονται: δαπάνες για την υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους, ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου και ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν – bought or licensed – με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων και να αξιοποιούνται αποκλειστικά ως εισροή (input) για τους σκοπούς του έργου, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και δεν αφορούν τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν και οι δαπάνες εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας, δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις. Περιλαμβάνονται: δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε εμπορική έκθεση (συμβατική ή ψηφιακή/υβριδική), εφόσον η συμμετοχή συνδέεται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου, δαπάνες προστασίας παραχθείσας γνώσης. Επίσης, περιλαμβάνονται δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου και εμπεριέχουν δαπάνες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα των διαδικασιών απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
  Περιλαμβάνονται δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας στα πλαίσια δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο, δαπάνες δημοσιότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας, δαπάνες σε αναλώσιμα που περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου, δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του προϋπολογισμού του έργου, λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, εντάσσονται γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με κατάλληλη τεκμηρίωση.
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό. 

 

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν συνυπολογίζεται στον ενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης.
Ο Φ.Π.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, θα διεξάγεται στο χρονικό διάστημα από 22.06.2022 έως 30.09.2022.

Περισσότερες Λεπτομέρειες
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
elGreek